ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế

tự nguyện cho nhân dân và học sinh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ thông tư liên tịch số 40/1998/BGDĐT-BYT ngày 18/7/1998 của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Y tế;

Xét đề nghị tại văn bản số 318/TT-YT ngày 02/8/1998 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho các đối tượng là nhân dân và học sinh trong tỉnh cụ thể như sau:

1. Đối với nhân dân lao động tại các hợp tác xã, lao động tự do, doanh nghiệp nhỏ có từ 10 lao động trở xuống (trừ những người thuộc diện y tế bắt buộc, các đối tượng bảo trợ xã hội) mức đóng như sau:

- Mức đóng 40.000 đồng/người/năm được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh điều trị nội trú.

- Mức đóng 70.000 đồng/người/năm được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh điều trị nội trú và điều trị ngoại trú.

2. Đối với học sinh từ bậc tiểu học trở lên đang theo học tại các loại hình trường, lớp quốc lập, dân lập, bán công, các trung tâm giáo dục thường xuyên đều có thể tham gia bảo hiểm y tế (trừ các trường hợp thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội của Nhà nước đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế). Được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh điều trị nội trú, mức đóng như sau:

- Đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở mức đóng 20.000 đồng/1học sinh/năm.

- Đối với học sinh phổ thông trung học, học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mức đóng 30.000 đồng/học sinh/năm.

- Học sinh dân tộc nội trú: mức đóng 30.000 đồng/học sinh/năm

3. Phương thức đóng bảo hiểm y tế: Học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo phương thức tập thể đăng ký, cá nhân tự đóng góp, có thể đóng bảo hiểm y tế 1 lần trong năm hoặc 2 lần vào đầu học kỳ 1 và học kỳ 2.

Điều 2.Giao cho các Ông (bà) Giám đốc: Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Bảo hiểm y tế tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 40/1998/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/7/1998 của Liên bộ Giác dục đào tạo và Bộ Y tế.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giáo dục và đào tạo, Bảo hiểm y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử