UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 215-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ, MỘT CƠ QUAN NGANG BỘ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiếppháp năm 1959 và điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc thành lập Việnnghiên cứu quản lý kinh tế, cơ quan ngang Bộ của Hội đồng Chính phủ.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh