ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014: Số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 51/TTr- STNMT ngày 19/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

- Đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa gii hành chính phường áp dụng hệ số bằng 1,2;

- Đất nông nghiệp tại các khu vực còn lại áp dụng hệ số bằng 1,0.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch y ban nhân huyện, thành phvà các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- LĐ VP
UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Diên