UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2150/2007/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤPHUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 10/ 2005/QĐ - BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài nguyênvà Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề việc: Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phíthực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính Thanh Hóatại Tờ trình số 1036 TTr/STC ngày 18/6/2007 về việc: " Đề nghị phê duyệt đơngiá lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh ThanhHóa; Văn bản số 471/STP - VB ngày 11/6/2007 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc:" Thẩm định dự thảo văn bản
",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấpxã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn giá:

Số TT

Đơn giá

(Tính T. bình cho 01 huyện = 50.000 ha; 01 xã = 3.000 ha ).

Thành tiền

( đồng )

1

2

3

1

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện.

603.284.000

2

Đơn giá: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện.

355.514.000

3

Đơn giá: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện.

170.543.000

1

2

3

4

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu cấp xã.

58.531.000

5

Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối cấp xã.

33.909.000

6

Lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối cấp xã.

17.031.000

2. Về kinhphí lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã:

Kinh phí lập,điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã bao gồm kinh phítrong đơn giá và kinh phí ngoài đơn giá.

3. Nguồn kinhphí thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấpxã: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 2.

1. Đơn giánày áp dụng để lập dự toán và thanh toán kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Giao choGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các cứ vào các quy định hiện hành của Nhànước, các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, có văn bản hướng dẫn kịpthời để UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cấp xãtrên địa bàn tỉnh thực hiện.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông Chánhvăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3 ( để thực hiện ); - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh ( Để B/cáo ); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Thn KTTC 207102 ( 50 ).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh