BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2150/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ MẪU HỒ SƠNGHIỆM THU VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH, NGHIỆM THUTHANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒCHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (QL14).

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủvề quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 28/7/2013 của Bộ Xâydựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trìnhtheo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộtrưởng Bộ GTVT về việc Ban hànhbổ sungChương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ GTVT;

Căn cứ Văn bản số 3801/BGTVT-QLXD ngày 05/4/2014 của Bộ GTVTvề việc Xây dựng mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toánvà nghiệm thu hoàn công công trình đối với các công trình xây dựng giao thông;

Xét tờ trình số 969/VKHCN-KHDA ngày 29/5/2014 của Viện Khoahọc & công nghệ GTVT về việc trình duyệt Mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trìnhthủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình đối với côngtrình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XD & CL CTGT tạiBáo cáo thẩm định số 585/CQLXD-SB3 ngày 30/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn về Mẫu hồ sơ nghiệm thu vàQuy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình, nghiệm thu thanh toán đốivới công trình mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạnqua Tây Nguyên (QL14).

Điều 2.

1. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn ban hành kèm theoquyết định này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giaothông vận tải để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Giao Viện Khoa học & Công nghệ GTVT theo dõi việcthực hiện, cập nhật những vướng mắc để điều chỉnh; đồng thời tổng kết, hoànthiện Mẫu hồ sơ nghiệm thu và Quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công côngtrình đối với các công trình xây dựng giao thông trình Bộ ban hành áp dụng.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Tổng cục ĐBVN, Cục Quản lý XD & CL CTGT, VụKhoa học công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng, Viện Khoa học & Công nghệ GTVT, cácChủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA các dự án đầu tư mở rộng QL1, đường Hồ ChíMinh đoạn qua Tây Nguyên (QL14) và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CQLXD (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2150/QĐ-BGTVT năm 2014 hướng dẫn về Mẫu hồ sơ nghiệm thu và Quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình, nghiệm thu thanh toán đối với công trình mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành