UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2150/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝVÀ BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtGiao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghịđịnh số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quảnlý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghịquyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một sốgiải pháp cấp bách nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông và ùn tắc giaothông;

Căn cứQuyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1003/CV-SGTVT ngày 23tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế quản lý và bảo vệ hành lang đường bộ trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tảichủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Huếtổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy chế nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3.Quyết địnhcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên vàMôi trường; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế vàThủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

QUY CHẾ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2150 /QĐ-UBND ngày 22 /9/2008 của Uỷ banNhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:Quy định này quy định về việc quản lý và bảo vệ hành lang đường bộ trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng:Hệ thống đường bộ qua địa bàn Tỉnh bao gồm: Đường Quốc lộ, Đường tỉnh, Đường đôthị, Đường huyện, Đường xã và Đường chuyên dùng.

ChươngII

HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ

Điều2. Giới hạn hành lang đường bộ

- Giới hạn hành langđối với đường được quy định theo cấp kỹ thuật của công trình và phạm vi địagiới hành chính được quy định tại Chương IV, Điều 13 và Điều 14, Nghị định số186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ và Quyết định số 2678/QĐ-UB ngày09/8/2004 về việc quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B.

- Giới hạn hành langđường bộ đã giải tỏa giai đoạn I theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007của Thủ tướng Chính phủ được xác định như sau:

a. Đối với đường ngoàiđô thị: Tính từ mép ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, mép ngoài củarãnh dọc hoặc mép ngoài của rãnh đỉnh của đường trở ra mỗi bên 7m.

b. Giới hạn hành langđối với đường trong đô thị: Phạm vi hành lang an toàn của đường là bề rộng tínhtừ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

ChươngIII

QUY TRÌNHCẮM VÀ BÀN GIAO MỐC LỘ GIỚI

Điều3. Quy định cắm mốc lộ giới

- Giới hạn hành langan toàn đường bộ phải được cắm mốc lộ giới để xác định ranh giới, phạm vi hànhlang được quy định tại Chương VII (từ Điều 71 đến Điều 72) Điều lệ báo hiệuđường bộ 22-TCN-273-01 của Bộ Giao thông vận tải ngày 20/12/2001 và có xét đếnđiều kiện cụ thể của tỉnh Thừa Thiên Huế, được quy định như sau:

+ Đường qua khu dâncư, thị xã, làng, bản: Bình quân cứ 40 - 50m cắm một cột mốc về mỗi bên đường.

+ Đường qua khu vựcđồng ruộng, đồi núi, ngoài khu dân cư tuỳ theo địa hình cụ thể mà cự ly các cộtthay đổi từ 100 - 1000m.

Điều4. Quy trình cắm và bàn giao mốc lộ giới

Bước 1. Xác định vịtrí cắm mốc lộ giới (Điều 3, Chương III quy định này).

Bước 2. Tổ chức cắmmốc ngoài thực địa: Cơ quan quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với chính quyềnđịa phương cấp xã, phường thống nhất từng vị trí cắm mốc cụ thể ngoài hiệntrường trên cơ sở các quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Bước 3. Sau khi cắmmốc lộ giới, đơn vị quản lý đường bộ lập hồ sơ quản lý mốc lộ giới theo quyđịnh (Hồ sơ bao gồm: Bình đồ duỗi thẳng với tỷ lệ 1/10.000, biên bản thống nhấtvà bàn giao cho chính quyền địa phương cấp xã, phường có trách nhiệm cùng bảo vệ).

Bước 4. Lưu trữ hồ sơ:Hồ sơ quản lý mốc lộ giới phải được thành lập 3 bản, Cơ quan quản lý đường bộcó trách nhiệm bàn giao hồ sơ cho UBND huyện, xã cùng lưu trữ để có cơ sở quảnlý và bảo vệ.

Trong quá trình sửdụng các đơn vị quản lý đường bộ có trách nhiệm duy tu sửa chữa và thay thế cáccột bị hỏng hoặc mất.

ChươngIV

TRÁCH NHIỆMQUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Điều5. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Tham mưu giúp UBNDtỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, bảo trìhệ thống đường bộ qua địa bàn Tỉnh, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định khác về quản lý,bảo trì đường bộ.

2. Tổ chức thực hiệnnhiệm vụ quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh và đường do Trung ương ủy thác.

Chỉ đạo đơn vị quản lývà lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương để thựchiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộtheo quy định của pháp luật. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấnchiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.

3. Cấp, thu hồi giấyphép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông trên đường bộ địaphương với các tuyến đường tỉnh.

4. Tham mưu UBND tỉnhvề xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông gắn nhiệm vụ quản lý và bảotrì hệ thống đường bộ địa phương và đường do Trung ương ủy thác.

Điều6. Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế

1. Chỉ đạo các Phòng,ban chuyên môn trực thuộc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vựcgiao thông, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý, bảo trì hệ thống giaothông đường đô thị do thành phố quản lý.

2. Tổ chức thực hiệnnhiệm vụ quản lý, bảo trì hệ thống đường đô thị đã được phân cấp.

Tổ chức tuyên truyền,phổ biến và giáo dục nhân dân hiểu các quy định về phạm vi đất dành cho đườngbộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Quản lý sử dụng đấttrong và ngoài chỉ giới đường đỏ theo quy định của pháp luật. Phát hiện và xửlý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toànđường bộ.

4. Không cấp đấthoặc cấp phép cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân xây dựng nhà cửa,công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ hoặc ngoài hành lang an toànđường bộ nhưng có ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình đường bộ.

5. Phối hợp với đơn vịquản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ côngtrình đường bộ.

Điều7. Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân các huyện

1. Tuyên truyền hướngdẫn và nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảovệ công trình giao thông và an toàn giao thông đường bộ.

2. Tổ chức thực hiệnnhiệm vụ quản lý và bảo trì hệ thống đường huyện.

3. Quản lý sử dụng đấttrong và ngoài chỉ giới xây dựng theo quy định của pháp luật. Phát hiện và xửlý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toànđường bộ.

4. Không cấp đấthoặc cấp phép cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân xây dựng nhà cửa,công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ hoặc ngoài hành lang an toànđường bộ nhưng có ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình đường bộ.

5. Chỉ đạo Uỷ banNhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ trên địa bàn huyện; kiểm tra, đôn đốc công tác kê khai nhà đấtnằm trong hành lang an toàn đường bộ, cam kết không vi phạm công trình đường bộvà hành lang an toàn đường bộ của các cơ quan, hộ gia đình, tổ chức và cá nhântrên địa bàn; xử lý nghiêm minh đối với cán bộ thiếu trách nhiệm hoặc có saiphạm trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quyết định xửphạt vi phạm hành chính, tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế, giải toả theothẩm quyền được pháp luật quy định đối với các trường hợp cố tình vi phạm côngtrình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ.

6. Giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân xã (phường, thịtrấn)

1. Tuyên truyềnhướng dẫn và nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luậtvề bảo vệ công trình giao thông và an toàn giao thông đường bộ.

2. Tổ chức thựchiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường xã.

3. Phối hợp vớiđơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảovệ công trình đường bộ, bảo vệ mốc lộ giới.

4. Quản lý việcsử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của phápluật. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phépđất hành lang an toàn đường bộ.

5. Giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ

1. Chủ trì, phốihợp với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức và thực hiện việc cắm mốc lộgiới xác định phạm vi đất dành cho đường bộ, phạm vi giải tỏa theo các giai đoạncủa Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và bàngiao cho UBND huyện, xã (phường, thị trấn) quản lý và bảo vệ theo quy định.

2. Tổ chức quảnlý bảo trì hệ thống đường bộ, thường xuyên phát quang cây cối trong hành langđường bộ che khuất tầm nhìn, nhằm duy trì tình trạng kỷ thuật của đường, bảođảm giao thông thông suốt, an toàn.

3. Theo dõi, kiểmtra, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình giao thôngđường bộ theo thẩm quyền.

4. Kịp thời báocáo và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xử lý các trường hợp lấn, chiếm,sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

5. Thường xuyêntuần đường, phát hiện, lập biên bản các sự cố công trình, các hành vi vi phạmcông trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ để kịp thời ngăn chặn và xửlý vi phạm.

6. Lắp đặt đầyđủ hệ thống báo hiệu đường bộ (tín hiệu, báo hiệu và các công trình phụ trợ an toàngiao thông đường bộ…); quản lý, duy tu, sửa chữa bảo đảm trạng thái an toàn kỹthuật của công trình giao thông đường bộ.

Điều 10. Trách nhiệm của Thanh tra đường bộ

1. Thường xuyênkiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý kịp thời các công trình xây dựng trái phéptrong hành lang an toàn đường bộ, lập các biên bản vi phạm, ra quyết định tháodỡ và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

2. Phối hợp vớicác đơn vị quản lý đường bộ trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ.

Trong quá trìnhtổ chức thực hiện, nếu thấy có những điểm chưa phù hợp với thực tế của từng đơnvị, địa phương, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải để tổng hợp,xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, tổng hợptham mưu UBND tỉnh./.