ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2152/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1155/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 06 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 26/02/2016) đối với 02 dự án sau:

1. Bổ sung Dự án Khu văn hóa, tín ngưỡng, cụ thể như sau:

- Diện tích đất quy hoạch: 6,83 ha; trong đó, đất trồng lúa là 1,14 ha, đất ở đô thị và đất trồng cây lâu năm là 5,69 ha.

- Địa điểm thực hiện: Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

2. Bổ sung Dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong (đoạn từ chợ Mùa Xuân đến Ngã ba Trạm máy kéo), cụ thể như sau:

- Diện tích đất quy hoạch (trên địa bàn thành phố Sóc Trăng): 1,29 ha đất ở đô thị và đất trồng cây lâu năm.

- Địa điểm thực hiện: Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất của thành phố Sóc Trăng đã được phê duyệt bổ sung.

2. Thực hiện thu hồi đất và các nội dung liên quan theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất của thành phố Sóc Trăng đã được phê duyệt bổ sung.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Sóc Trăng đã được phê duyệt bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu