ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên

tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng,

trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài

----------------------------------------

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 643/TTr-STC ngày 07 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên của tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài như sau:

I. Trợ cấp đối với học sinh, sinh viên người dân tộc.

Học sinh, sinh viên người dân tộc (Chăm, Khmer) cư trú tại tỉnh An Giang đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập trong và ngoài tỉnh thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo Thông tư số 53/1989/TT-LB /BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1999 còn được tỉnh trợ cấp thêm 100.000 đồng/tháng và được hưởng 10 tháng/năm.

II. Hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên.

1. Đối với học sinh, sinh viên thuộc tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập hệ chính quy tập trung ngoài tỉnh, sinh viên Dự bị đại học, nếu cuối năm học được nhà trường xếp loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt, được hỗ trợ học bổng một lần vào cuối năm học (ngoài việc được hưởng chế độ học bổng tại trường); cụ thể như sau:

­ Loại xuất sắc: 2.000.000 đồng.

­ Loại giỏi: 1.500.000 đồng.

2. Đối với học sinh, sinh viên thuộc tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ mở - bán công - dân lập ngoài tỉnh, nếu cuối năm học được nhà trường xếp loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt, được hỗ trợ học bổng một lần vào cuối năm học (ngoài việc được hưởng chế độ học bổng tại trường); cụ thể như sau:

­ Loại xuất sắc: 1.500.000 đồng.

­ Loại giỏi: 1.000.000 đồng.

III. Khen thưởng.

A. Đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang học trong nước:

1. Khen thưởng cho học sinh, sinh viên thuộc tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tập trung trong tỉnh, cuối năm học được nhà trường xếp loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt, mức tiền thưởng như sau:

­ Loại xuất sắc: 1.500.000 đồng.

­ Loại giỏi: 1.000.000 đồng.

2. Khen thưởng cho học sinh, sinh viên thuộc tỉnh An Giang đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp; mức tiền thưởng cụ thể như sau:

a) Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh: 2.000.000 đồng.

b) Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh Đại học: 1.500.000 đồng.

c) Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

­ Hệ công lập: 1.500.000 đồng.

­ Hệ mở, bán công, dân lập: 1.000.000 đồng.

d) Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học: 1.500.000 đồng.

e) Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp sau đại học: 2.500.000 đồng.

3. Khen thưởng cho học sinh thuộc tỉnh An Giang đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia; mức tiền thưởng cụ thể như sau:

a) Giải nhất: 1.000.000 đồng.

b) Giải nhì: 700.000 đồng.

c) Giải ba: 500.000 đồng.

d) Giải khuyến khích: 300.000 đồng.

A. Đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đi học nước ngoài:

1. Học sinh, sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nước ngoài, nếu cuối năm học được nhà trường xếp loại từ giỏi trở lên, được tỉnh khen thưởng như sau:

­ Loại xuất sắc: 2.000.000 đồng.

­ Loại giỏi: 1.500.000 đồng.

2. Học sinh, sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nước ngoài, nếu đạt loại giỏi khi tốt nghiệp được tỉnh khen thưởng 1.500.000 đồng.

3. Học sinh, sinh viên An Giang đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học ở nước ngoài, được tỉnh khen thưởng như sau:

­ Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học: 1.500.000 đồng.

­ Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp sau đại học: 2.500.000 đồng.

IV. Trợ cấp đặc biệt khó khăn:

Trợ cấp đặc biệt khó khăn cho các học sinh, sinh viên thuộc tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp gặp khó khăn đột xuất như thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn, ốm đau,... với định xuất tối đa là 500.000 đồng/người. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét cấp hàng quý và mỗi học sinh, sinh viên chỉ được xét cấp không quá hai lần trong năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và tiền thưởng cho các đối tượng sau:

a) Học sinh, sinh viên học trong nước:

­ Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học;

­ Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh;

­ Đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia;

­ Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học;

­ Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

b) Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài:

­ Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học;

­ Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh khen thưởng cho học sinh, sinh viên có kết quả học tập cuối năm đạt giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt của đơn vị mình từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng nguồn khinh phí sự nghiệp giáo dục tập trung được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm để chi hỗ trợ học bổng và khen thưởng cho các đối tượng sau: 

a) Học sinh, sinh viên học trong nước:

­ Hỗ trợ học bổng, khen thưởng cho học sinh sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh;

­ Trợ cấp cho các học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm, Khmer của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh;

­ Trợ cấp đặc biệt khó khăn cho học sinh, sinh viên.

b) Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài:

Khen thưởng cho các học sinh, sinh viên có kết quả học tập cuối năm đạt loại giỏi trở lên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2007-2008. Quyết định này thay thế Quyết định số 1933/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên và Công văn số 3620/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đi học nước ngoài.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Minh Tùng