UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng

công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ -CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại các Công văn số 464/QĐ -SXD ngày 10/08/2005 và số 807/QĐ -SXD ngày 24/08/2005 và ý kiến của ngành, cấp có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Hải Phòng.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2637/QĐ -UB ngày 06/10/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng. Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Công chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành . /.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Quang Sử