UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ báo Thừa Thiên Huế

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1724 TT/TC-VG.CS ngày 24/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Điều chỉnh giá bán lẻ Báo Thừa Thiên Huế như sau:

+ Báo thường: 800 đồng/số điều chỉnh lên 1.200 đồng/số (Một ngàn hai trăm đồng).

+ Báo cuối tuần: 1.200 đồng/số điều chỉnh lên 1.500 đồng/số (Một ngàn năm trăm đồng).

Điều 2. - Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giá bán lẻ Báo Thừa Thiên Huế nói trên.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2005, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. - Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý