ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢGIÚP QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết địnhsố 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hànhđộng thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày09/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thựchiện các Đề án về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tạiTờ trình số 59/TTr-HLG ngày 24/6/2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tạiCông văn số 953/STP-XDVB ngày 04/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợgiúp pháp lý giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Tư pháp;
- T.Ư Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh (để p/h);
- Tòa án nhân dân tỉnh (để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (để p/h);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃHỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN2014 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết địnhsố 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hànhđộng thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng (khóa XI), Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về tăng cường phổbiến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướngChính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Xãhội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hình thành đồng bộ các cơ chế, giải pháp hợp lý,khoa học, khả thi để tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục phápluật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý; cung cấp kịp thời, đầy đủ, có chất lượngdịch vụ công về PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho người dân trên cơ sở huy độngtối đa các nguồn lực xã hội cho hoạt động này, nhất là phát huy vai trò nòngcốt của luật gia và Hội Luật gia các cấp và các tổ chức, cá nhân khác nhằm đưapháp luật đến với từng người dân, đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin vàcung cấp dịch vụ pháp lý của nhân dân, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xãhội, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân thủ, chấp hành phápluật nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng vàNhà nước.

2. Yêu cầu

- Huy động sự tham gia thường xuyên, chủ động, tíchcực và hiệu quả của Hội Luật gia các cấp và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhântrong tỉnh vào các hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý, phấn đấu đến năm 2016các luật gia đều tham gia làm tư vấn viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên phápluật và trợ giúp viên pháp lý;

- Xây dựng mô hình PBGDPL, mô hình trợ giúp pháp lýcủa Hội Luật gia các cấp và các chủ thể khác, quy chế phối hợp giữa các cơ quannhà nước với các chủ thể này và giữa các chủ thể này với nhau trong hoạt độngPBGDPL và trợ giúp pháp lý;

- Nâng cao năng lực PBGDPL và trợ giúp pháp lý chohội viên Hội Luật gia các cấp, phấn đấu đến hết năm 2016 các luật gia đều đượcbồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh ThanhHóa, trong đó lựa chọn một số địa phương, đơn vị thực hiện thí điểm trong thờigian đầu.

2. Đối tượng

a) Đối tượng thụ hưởng hoạt động xã hội hóa côngtác PBGDPL: Các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

b) Đối tượng thụ hưởng hoạt động xã hội hóa côngtác trợ giúp pháp lý: Người có công với cách mạng, người nghèo, người giàcô đơn, người tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số....

c) Đối tượng tham gia thực hiện xã hội hóa côngtác PBGDPL và trợ giúp pháp lý: Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứcchính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp(gọi tắt là các tổ chức xã hội), doanh nghiệp, cá nhân, nòng cốt là Hội Luậtgia các cấp.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoànthiện quy định của pháp luật, cơ chế hiện hành tạo điều kiện thuận lợi về xãhội hóa hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý

a) Rà soát, đánh giá tác động của chính sách, phápluật hiện hành về xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý trên địa bàntỉnh.

b) Nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn hoạtđộng xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý tại Thanh Hóa để đề xuấtsửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và các quy định, cơ chế hiện hành của UBNDtỉnh theo hướng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia cáccấp và các tổ chức xã hội khác tham gia hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lýtrên địa bàn tỉnh.

c) Khảo sát, đánh giá việc huy động các nguồn lực xãhội cho công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đểthu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vậtchất, phương tiện cho các hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2016.

2. Xây dựng mô hình tổ chứchoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tại một số địa bàn dâncư, tổ chức, doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạtđộng của từng chủ thể để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra trong toàn hệ thống

a) Khảo sát, đánh giá thực trạngcác mô hình, thiết chế tổ chức hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý đã có củaHội Luật gia và các tổ chức xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

b) Lựa chọn các mô hình hoạt độngphù hợp, hiệu quả để đề xuất nhân rộng hoặc xây dựng và tổ chức thực hiện môhình hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý mới theo hướng xã hội hóa công tácPBGDPL và trợ giúp pháp lý tại một số địa bàn, tổ chức, doanh nghiệp phù hợpvới đặc thù chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của từng loại chủ thể đểtổng kết, rút kinh nghiệm sau đó nhân rộng ra trong toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2015.

c) Thực hiện lồng ghép, hỗ trợhoạt động, phát huy trách nhiệm xã hội và huy động sự tham gia của hội viên HộiLuật gia các cấp, hội viên các tổ chức xã hội khác thực hiện PBGDPL và trợ giúppháp lý miễn phí.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2016.

d) Tổ chức thí điểm mô hình Trungtâm pháp luật cộng đồng thuộc Hội Luật gia tỉnh để thực hiện các hoạt độngtruyền thông pháp luật, PBGDPL và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hoạt độnghòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2016.

3. Đánh giá hoạt động trợ giúppháp lý của Hội Luật gia các cấp và các tổ chức xã hội khác để nhân rộng hệthống này

a) Khảo sát, đánh giá, rút ranhững bài học kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý của các trungtâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia các cấp và các tổ chức xã hội khác.

b) Lựa chọn đơn vị hoạt động hiệuquả để nhân rộng hệ thống các trung tâm này trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyêntắc phù hợp với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của đơn vịmình và tính hiệu quả, thiết thực, bền vững của các hoạt động này.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2015.

4. Nâng cao năng lực cho cáccấp Hội Luật gia và các tổ chức xã hội khác tham gia hoạt động PBGDPL và trợgiúp pháp lý

a) Tổ chức hoặc tham gia các hộinghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụPBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các trung tâm tưvấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội và cán bộ làm công tác PBGDPL và trợgiúp pháp lý của các tổ chức này do Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Luật gia và cáctổ chức xã hội khác tổ chức.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2016.

b) Biên soạn, xuất bản, cung cấptài liệu bổ trợ về PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức xã hội và hộiviên của tổ chức với nội dung gắn với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vựchoạt động của từng tổ chức và phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2015.

c) Hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiếtvề trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí cho các cấp Hội Luật gia và một sốtổ chức liên quan khác để tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL và trợ giúppháp lý cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2016.

5. Tăng cường, đẩy mạnh hoạtđộng phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Hội Luật gia và các tổ chức xã hội kháctrên địa bàn tỉnh để thúc đẩy hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý

a) Xây dựng các chương trình, kếhoạch, cơ chế phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợgiúp pháp lý Nhà nước; giữa Hội Luật gia với các tổ chức xã hội khác để triểnkhai hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

b) Xác định các tiêu chí, nghĩa vụthực hiện PBGDPL và trợ giúp pháp lý cụ thể nhằm đề cao trách nhiệm xã hội vàphát huy khả năng của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và cácđối tượng có liên quan trong tham gia hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2015.

c) Trên cơ sở định hướng công tácPBGDPL và trợ giúp pháp lý hàng năm và theo từng giai đoạn của các cơ quan nhànước và chính quyền địa phương, tổ chức triển khai PBGDPL và trợ giúp pháp lýcho hội viên của các tổ chức và nhân dân với các hình thức đa dạng, phù hợp vớitừng đối tượng, địa bàn dân cư, đảm bảo duy trì thường xuyên, liên tục, thiếtthực và hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2016.

6. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí để triển khai thựchiện Đề án được đảm bảo từ ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngânsách nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho địa phương đểthực hiện công tác PBGDPL.

Việc lập dự toán kinh phí chi tiếthàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trên cơsở nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

b) Hội Luật gia tỉnh và các sở,ban, ngành, tổ chức đoàn thể có thể huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ cáctổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụcủa Kế hoạch thực hiện Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phốihợp với các cơ quan để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, có trách nhiệm:

- Hướng dẫn triển khai Kế hoạchthực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án hàng năm và cảgiai đoạn,

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, tổ chức;

- Xây dựng dự toán kinh phí thựchiện Đề án hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phêduyệt;

- Định kỳ hàng năm tổng hợp kếtquả thực hiện Đề án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội Luật gia ViệtNam (cơ quan chủ trì Đề án cấp Trung ương);

- Tổ chức sơ kết thực hiện chỉ đạođiểm, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợpvới Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác trong việc:

-Hướng dẫn triển khai Kế hoạchthực hiện Đề án;

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổsung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, cơ chế hiện hành về PBGDPL và trợgiúp pháp lý theo hướng khuyến khích xã hội hóa các hoạt động này;

- Nghiên cứu biên soạn, xuất bảnvà cung cấp các tài liệu bổ trợ về PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các tổ chứcxã hội;

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiếnthức, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho cán bộ tư vấn, cán bộ làm công tác PBGDPLcủa các tổ chức xã hội;

- Thực hiện các nội dung liên quankhác trong Kế hoạch thực hiện Đề án

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnhtrong việc lập và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Đề án, trình Chủ tịch UBNDtỉnh phê duyệt, đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theoquy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnhvà UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vichức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện đểHội Luật gia tỉnh thực hiện Kế hoạch này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốctỉnh và các tổ chức thành viên huy động các nguồnlực xã hội, tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

6. Đề nghị Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vichức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiệnKế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khaithực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúppháp lý giai đoạn 2014 -2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnhyêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung Kếhoạch này./.