ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦAUBND TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành Văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số: 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xâydựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công thương tại Công văn số: 570/SCT-CN ngày13/11/2013 về việc đề nghị bổ sung danh mục vào Chương trình xây dựng Quyếtđịnh, Chỉ thị năm 2013 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vàoChương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013 danh mục vănbản như nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

VĂNBẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYÊT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Sở Xây dựng

1

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý IV/2013