UBND TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/2004/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNHTỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày29/9/2004 của Chính phủ, qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND16 ngày10/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 16, nhiệm kỳ 2004-2009 vềviệc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnhBắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Nội Vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, gồm có các Sở và cơ quan tương đương Sở như sau:

1, Sở Nội vụ;

2, Sở Tài chính;

3, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5, Sở Công nghiệp;

6, Sở Xây dựng;

7, Sở Giao thông-Vận tải;

8, Sở Tài nguyên và Môi trường;

9, Sở Thương mại và Du lịch;

10, Sở Khoa học và Công nghệ;

11, Sở Giáo dục và đào tạo;

12, Sở Y tế;

13, Sở Văn hoá-Thông tin;

14, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

15, Sở Tư pháp;

16, Sở Bưu chính-Viễn thông;

17, Thanh tra tỉnh;

18, Uỷ ban dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh;

19, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

20, Sở Thể dục-Thể thao;

21, Ban Tôn giáo.

Điều 2:Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện theoqui định tại Điều 3, 4, 5 Chương I và Điều 8, 9, Chương II, Nghị định số 171/2004/NĐ-CPngày 29/9/2004 của Chính phủ.

Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năngcủa Trung ương và tình hình đặc điểm của địa phương, Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tiến hànhxây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cụ thể của cơ quanchuyên môn, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3: Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệmđôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này và báo cáo Chủ tịchUBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căncứ quyết định thi hành./.

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ