UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 216-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN VIỆC TÁCH TỔNG CỤC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT KHỎI BỘ LAO ĐỘNG VÀ ĐỔI TÊNLÀ TỔNG CỤC DẠY NGHỀ, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiếppháp năm 1959 và điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn việc tách Tổng cục đàotạo công nhân kỹ thuật khỏi Bộ Lao động và đổi tên là Tổng cục dạy nghề, cơquan trực thuộc Hội đồng Chính phủ

.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh