BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 216/QĐ-TCLN-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, TRƯỞNG PHÒNG, PHÓTRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂMNGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộcBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-BNN-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộlãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định tạm thời Tiêu chuẩn Trưởngphòng, Phó trưởng phòng và tương đương các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộthuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởngphòng, phó trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâmnghiệp.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngTổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Vụ TCCB (B/c);
- Lãnh đạo TC;
- Lưu VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

QUY ĐỊNH

TIÊUCHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀTƯƠNG ĐƯƠNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 216/QĐ-TCLN-VP Ngày 16 tháng 8 năm 2010)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

Quy định này quy định tiêu chuẩnchung và tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, trưởngphòng, phó trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cụcLâm nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụngcác tiêu chuẩn

1. Cán bộ khi được xem xét bổnhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương củacác cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp phải đảm bảo các tiêu chuẩn chungvà tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quy định này.

2. Tiêu chuẩn nêu tại Quy địnhnày là căn cứ xem xét bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạobồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo từng chức danh.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Có tinh thần yêu nước sâusắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩaxã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và phápluật của Nhà nước.

2. Cần kiệm liêm chính, chí côngvô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổchức kỷ luật; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, đượcnhân dân tín nhiệm.

3. Có trình độ hiểu biết về lýluận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhànước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc cóhiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Năng lực lãnh đạo vàquản lý

1. Đối với chức danh lãnh đạocác cơ quan quản lý nhà nước thuộc Tổng cục lâm nghiệp:

a) Am hiểu về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vựcbảo vệ và phát triển rừng;

b) Giữ vai trò trung tâm đoànkết, tập hợp được sức mạnh đội ngũ cán bộ thuộc đơn vị;

c) Có kinh nghiệm lãnh đạo vàquản lý, có năng lực quản lý vĩ mô toàn ngành lâm nghiệp và lĩnh vực công tácđược giao, đã qua công tác quản lý, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tập thểlãnh đạo và quần chúng tín nhiệm;

d) Có năng lực tham gia cácquyết định của tập thể và khả năng tổ chức thực hiện các quyết định đó.

2. Đối với chức danh lãnh đạocác đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục lâm nghiệp:

a) Am hiểu về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vựcđược phân công phụ trách;

b) Có năng lực và trình độchuyên môn phù hợp với lĩnh vực phụ trách. Đối với lãnh đạo Viện Điều tra quyhoạch rừng phải có kinh nghiệm về điều tra và quy hoạch rừng; đối với lãnh đạocác Vườn Quốc gia phải có kinh nghiệm về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, quảnlý các khu rừng đặc dụng.

c) Giữ vai trò trung tâm đoànkết, tập hợp được sức mạnh đội ngũ cán bộ thuộc đơn vị;

d) Có năng lực tham gia cácquyết định của tập thể và khả năng tổ chức thực hiện các quyết định đó.

3. Đối với trưởng phòng, phótrưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục lâm nghiệp:

a) Am hiểu về chủ trưởng, đườnglối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đượcgiao phụ trách;

b) Có trình độ chuyên môn sâu vàphù hợp với lĩnh vực công tác được giao;

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đượctập thể lãnh đạo và quần chúng tín nhiệm.

Điều 5. Tuổi bổ nhiệm lần đầuđối với các vị trí chức danh

Đối với chức danh lãnh đạo cáccơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 đối với nam,và không quá 50 đối với nữ; đối với cấp trưởng, phó phòng và tương đương khôngquá 50 đối với nam, và không quá 45 đối với nữ.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚITỪNG CHỨC DANH

Điều 6. Tiêu chuẩn chức danhVụ trưởng, Cục trưởng, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Viện trưởng, Giám đốccác cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

1. Là chuyên viên chính hoặctương đương trở lên.

2. Có bằng đại học trở lên phùhợp với lĩnh vực công tác được giao, cụ thể:

a) Đối với Vụ Phát triển rừng,Vụ Sử dụng rừng, Viện Điều tra quy hoạch rừng: chuyên ngành lâm nghiệp (trongđó ưu tiên đối với Vụ Phát triển rừng là chuyên ngành lâm sinh, Vụ Sử dụng rừnglà chuyên ngành công nghiệp rừng, Viện Điều tra quy hoạch rừng là chuyên ngànhlâm sinh hoặc công nghiệp rừng);

b) Vụ Bảo tồn thiên nhiên:chuyên ngành lâm nghiệp (trong đó ưu tiên chuyên ngành lâm sinh, quản lý tàinguyên rừng và môi trường); sinh học; môi trường;

c) Vụ Khoa học công nghệ và Hợptác quốc tế: chuyên ngành lâm nghiệp;

d) Vụ Kế hoạch – Tài chính:chuyên ngành kinh tế lâm nghiệp hoặc kinh tế, tài chính;

đ) Cục Kiểm lâm, Thanh tra Tổngcục: chuyên ngành lâm nghiệp; luật;

e) Cơ quan quản lý CITES: chuyênngành lâm nghiệp; sinh học; luật; ngoại thương;

g) Văn phòng Tổng cục: chuyênngành lâm nghiệp; quản lý hành chính công và các chuyên ngành phù hợp khác;

h) Vườn quốc gia: chuyên ngànhlâm nghiệp (ưu tiên chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng và môi trường); sinhhọc; môi trường.

Đối với những trường hợp khôngcó văn bằng chuyên môn phù hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì phải am hiểusâu sắc lĩnh vực được giao quản lý.

3. Có một ngoại ngữ thông dụng ởtrình độ C trở lên; ưu tiên người có khả năng sử dụng thông thạo ngoại ngữ phụcvụ cho công việc được giao. Đối với Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tácquốc tế, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES yêu cầu thông thạo một ngoại ngữ thôngdụng.

4. Có trình độ lý luận chính trịcao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5. Có 5 năm công tác trở lêntrong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn,chuyên ngành được giao; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại địa phương,đơn vị cơ sở.

Những trường hợp không có vănbằng chuyên môn phù hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì phải có thời gian côngtác trong ngành lâm nghiệp và lĩnh vực được giao từ 10 năm trở lên.

Điều 7. Tiêu chuẩn chức danhPhó vụ trưởng, Phó cục trưởng, Phó chánh văn phòng, Phó chánh thanh tra, Phóviện trưởng, Phó giám đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

1. Là chuyên viên chính hoặctương đương trở lên.

2. Có bằng đại học trở lên phùhợp với lĩnh vực công tác được giao. Các chuyên ngành cụ thể áp dụng theo khoản2, Điều 6 của Quy định này.

3. Có một ngoại ngữ thông dụng ởtrình độ C trở lên; ưu tiên người có khả năng sử dụng thông thạo ngoại ngữ phụcvụ cho công việc được giao. Đối với Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợptác quốc tế, Phó giám đốc Cơ quan quản lý CITES yêu cầu thông thạo một ngoạingữ thông dụng.

4. Có trình độ lý luận chính trịcao cấp, cử nhân chính trị hoặc đang theo học lớp lý luận chính trị cao cấp.

5. Có 5 năm công tác trở lêntrong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyênmôn, chuyên ngành được giao, ưu tiên đối với

người có kinh nghiệm công táctại địa phương, đơn vị cơ sở.

Những trường hợp không có vănbằng chuyên môn phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này thì phảicó thời gian công tác trong ngành lâm nghiệp và lĩnh vực được giao từ 7 năm trởlên.

Điều 8. Tiêu chuẩn chức danhTrưởng phòng và tương đương

1. Là chuyên viên hoặc tươngđương trở lên.

2. Có bằng đại học trở lên phùhợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng và của đơn vị.

3. Có một ngoại ngữ thông dụngtrình độ B trở lên; ưu tiên người có khả năng giao tiếp thông thường và sử dụngngoại ngữ phục vụ cho công việc được giao.

4. Có trình độ lý luận trung cấphoặc tương đương trở lên, hoặc đang theo học lớp lý luận chính trị từ trung cấptrở lên.

5. Có 5 năm công tác trở lêntrong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn,chuyên ngành được giao.

Điều 9. Tiêu chuẩn Phó trưởngphòng và tương đương

1. Là chuyên viên hoặc tươngđương trở lên.

2. Có bằng đại học trở lên phùhợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng và của đơn vị.

3. Có tối thiểu một ngoại ngữthông dụng trình độ B trở lên; ưu tiên người có khả năng giao tiếp thông thườngvà sử dụng ngoại ngữ phục vụ cho công việc được giao.

4. Có trình độ lý luận trung cấphoặc tương đương trở lên, hoặc đang theo học lớp lý luận chính trị từ trung cấptrở lên.

5. Có 3 năm công tác trở lêntrong ngành, trong đó có ít nhất 2 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn,chuyên ngành được giao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị thuộc Tổng cục căn cứ quy định này tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, quyđịnh tiêu chuẩn đối với các chức danh cho phù hợp với đơn vị mình.

2. Chánh văn phòng Tổng cục cótrách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổng hợp việc thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo Tổng cục (thông qua Văn phòngTổng cục) để tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, giải quyết./.