ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ muối I ốt

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/QH 10 ngày 20/5/1998.

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại văn bản số 323/TCVG ngày 07/9/1999 về việc điều chỉnh giá bán lẻ muối I ốt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán lẻ muối I ốt thống nhất trên toàn tỉnh là 800đ/kg (tám trăm đồng một kg).

Điều 2. Giao cho Giám đốc sở Thương mại Du lịch hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thương mại Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/1999.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử