ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 10/HĐND-KTNS ngày 11/02/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 420/STC-QLGCS ngày 01/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số (chi tiết theo Phụ lục 01 và 02 đính kèm).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 2498/QĐ-UBND ngày 25/12/2017, số 589/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, KT.toan39

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Theo Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Tên máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng ti đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (triệu đồng)

Tên máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (triệu đồng)

I

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Cái

2

300,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống camera giám sát

Bộ

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Máy chụp nh

Cái

1

25,00

 

 

 

 

 

 

8SFF configure to order Ser

Bộ

1

360,00

 

 

 

 

 

 

Smart Tivi 55 Inch

Cái

1

35,00

 

 

 

 

 

 

Máy hủy tài liệu

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Máy Scan 2 mặt

Cái

1

35,00

 

 

 

 

 

 

Máy bấm số tự động

Bộ

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Cisco catalyst 3650 Series Switches

Cái

1

80,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống mạng không dây Wifi

Bộ

1

150,00

 

 

 

 

 

 

Router Cisco

Cái

1

200,00

 

 

 

 

 

 

Phần mềm duyệt virus

Bộ

1

80,00

 

 

 

 

 

 

Phần mềm giám sát hệ thống các thiết bị mạng

Bộ

1

200,00

 

 

 

 

 

 

UPS Santak True online

Cái

1

150,00

 

 

 

 

 

 

Máy điều hòa

Cái

1

100,00

 

 

 

 

 

 

Bộ máy chiếu

Cái

1

50,00

 

II

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ máy yinhs dng phim

Bộ

2

40,00

Bộ máy tính dựng phim

Bộ

2

40,00

 

 

 

 

 

 

Bộ lưu điện Riello 40 RVA

Chiếc

2

410,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị đọc vân tay, kiểm soát cửa

Cái

2

30,00

 

 

 

 

 

 

Bộ thiết bị báo cháy, báo khóa

Bộ

1

44,00

 

 

 

 

 

 

Bộ thiết bị chữa cháy

Bộ

1

275,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị cắt lọc sắt ba pha

Bộ

1

44,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chống sét lan truyền mạng LAN (24 đường dữ liệu)

Bộ

4

48,40

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chống sét lan truyền mạng LAN (1 đường dữ liệu)

Bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị giám sát môi trường

Bộ

1

88,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị thu sét

Bộ

1

17,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị an toàn an ninh mạng, Fire Wall

Bộ

10

50,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị định tuyến (Router)

Bộ

5

80,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị cắt lọc sét

Bộ

5

20,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu số

Bộ

5

100,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị giám sát (camera), cảnh báo

B

20

15,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị phát thanh và truyền hình

B

1

250,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị thông tin, truyền thông, cổ động

Bộ

1

300,00

 

III

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (kể cả 14 chi nhánh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy hút ẩm 9 lít

Cái

18

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy hút bụi Sanyo 1500 W

Cái

15

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy Scan màu kh A3 HPEnterprise Flow N9120

Cái

15

90,00

 

 

 

 

 

 

Máy photo khổ A3 Ricoh Aficico 240 W

Cái

15

135,00

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh Canon

Cái

15

15,00

 

2

Trung tâm công nghệ thông tin TN&MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy Scan màu khA3 HPEnterprise Flow N9120

Cái

15

90,00

 

 

 

 

 

 

Máy photo khổ Ao RICOH W 6700

Cái

1

390,00

 

IV

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ IBM 3650 M4 (chạy phần mềm Eoffice ) bao gồm UBS 2KVA

Bộ

1

100,00

 

 

 

 

 

 

Máy chủ IBM (chạy phần mềm cơ sở dữ liệu Quy hoạch) và máy chủ dự phòng

Bộ

2

150,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị tường lửa (Firewall)

Cái

1

300,00

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh Canon 700D/18 - 55 (chưa có ống kính) phục vụ cho công việc ngoài công trường

Cái

3

30,00

 

 

 

 

 

 

Ống kính máy ảnh Canon EOS 700D

Cái

3

15,00

 

 

 

 

 

 

Mixer 12 line hiệu EV; Đầu lọc chống hú EV; Micro hội nghị loại để bàn có nút bấm hiệu Philips; Tivi;

Bộ

1

200,00

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu + màn chiếu (phục vụ trình chiếu phục vụ công tác quy hoạch)

Bộ

2

60,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống Camera giám sát cơ quan

Bộ

1

100,00

 

2

Chi cục Giám định xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh Canon 800D phục vụ công việc chung của Chi cục (bao gồm ống kính)

Bộ

1

46,00

 

 

 

 

 

 

Máy định vị cốt thép

Cái

1

152,00

 

 

 

 

 

 

Máy siêu âm bê tông

Cái

1

135,00

 

 

 

 

 

 

Súng bắn bê tông điện tử

Cái

1

15,00

 

V

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn đo lường (2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít)

Cái

4

15,00

 

 

 

 

Bỏ

 

 

 

 

 

Chuẩn đo lường 2 lít

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Chuẩn đo lường 5 lít

Cái

1

14,00

 

 

 

 

 

 

Chuẩn đo lường 10 lít

Cái

1

17,00

 

 

 

 

 

 

Chuẩn đo lường 20

Cái

1

20,00

 

 

Cân bàn điện tử

Cái

1

25,00

 

Cái

2

25,00

 

2

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học - Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni hấp 100 lít

Cái

1

50,00

Máy hấp phôi nấm

Cái

1

50,00

 

 

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

30,00

Tủ cấy vi sinh (bốc cấy)

Cái

2

30,00

 

 

Máy camera giám sát tại trại thực

Chiếc

1

32,00

 

 

 

 

Bỏ do bị trùng tên

 

Máy camera kỹ thuật số + phụ kiện

Chiếc

1

98,00

 

 

 

 

 

Máy dựng phim

Chiếc

1

100,00

 

 

 

 

 

Tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm

Chiếc

1

15,00

 

 

 

 

 

Tủ sấy

Cái

 

90,00

Tsấy

Cái

2

90,00

Thiếu ở cột đơn vị tính

 

Máy camera giám sát tại trại thực nghiệm

Chiếc

1

32,00

Máy camera giám sát tại trại thực nghiệm

Hệ thống

1

32,00

Sai đơn vị

 

 

 

 

 

Máy hút ẩm

Chiếc

2

40,00

 

 

 

 

 

 

Máy lắc bình tam giác - lắc tròn

Chiếc

1

70,00

 

 

 

 

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

25,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị đo ánh sáng (cầm tay)

Bộ

1

25,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống kệ nuôi cấy

Hệ thống

20

20,00

 

 

 

 

 

 

Tủ hóa chất có nhiều tầng

Chiếc

1

50,00

 

 

 

 

 

 

Kính hiển vi chụp ảnh

Chiếc

1

250,00

 

 

 

 

 

 

Bộ điện di cỡ nhỏ

Bộ

1

40,00

 

 

 

 

 

 

Bàn soi gel

Chiếc

1

38,00

 

 

 

 

 

 

Micropipette 1 kênh thay đổi thể tích

Chiếc

1

70,00

 

 

 

 

 

 

Máy ch

Bộ

1

95,00

 

3

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cân phân tích điện tử

Cái

1

50,00

Cân phân tích điện tử

Cái

2

50,00

 

 

Máy cất nước hai lần

Cái

1

70,00

Máy cất nước hai lần

Cái

2

70,00

 

 

Cân phân tích điện tử

Cái

1

30,00

 

 

 

 

Bdo bị trùng

 

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

60,00

 

 

 

 

 

Máy đo PH

Cái

1

30,00

Máy đo PH

Cái

11

50

 

 

Tủ lạnh

Cái

2

20,00

Tủ lạnh (dùng bảo quản mẫu thử nghiệm)

Cái

2

20,00

Sửa tên

 

Quả cân chuẩn M1 (từ 10kg đến 20kg)

Qu

 

210,00

Quả cân chuẩn M1 (từ 10kg đến 20kg)

Quả

617

210,00

Thiếu số lượng

 

Cân phân tích điện tử 210g

cái

1

60,00

Cân phân tích điện tử 210g

Cái

2

60,00

 

 

Bộ gá đồng hồ nước

Bộ

1

110,00

Bàn gá đồng hồ nước

Bộ

1

110,00

Sai tên (Bộ gá đồng hồ nước)

 

nước)

Cái

3

50,00

Bình chuẩn từng phần 100l, 20l,10l (kiểm định đồng hồ nước)

Cái

3

50,00

Sửa tên

 

Máy định vị cầm tay

Cái

1

15,00

Máy định vị cầm tay GPS

Cái

1

15,00

Bổ sung chữ GPS

 

 

 

 

 

Máy đo PH để bàn

 

 

 

Bỏ do bị trùng tên

 

 

 

 

 

Bộ quả cân E2 (từ 1mg-500g)

Bộ

1

148,00

 

 

 

 

 

 

Máy dập mẫu

Cái

1

98,00

 

 

 

 

 

 

Máy lắc ống nghiệm

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Tủ lạnh lưu trữ sinh phẩm

Cái

1

150,00

 

 

 

 

 

 

Quả cân M1 loại 500kg/quả

Quả

20

30,00

 

VI

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo nồng độ tinh dịch heo

Cái

2

50,00

 

2

Chi cục Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thước đo bước xoắn chân vịt

Cái

1

350,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo siêu âm

Cái

1

200,00

 

 

 

 

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ

Cái

1

25,00

 

 

 

 

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ khí xả

Cái

1

65,00

 

 

 

 

 

 

Panme đo ngoài

Bộ

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Panme đo trong

Bộ

1

25,00

 

3

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy bảo ôn (Tủ đông)

Cái

1

12,00

 

 

 

 

 

 

Máy chủ (server)

Cái

1

150,00

 

4

Chi cục Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm đo mức nước tự động

Trạm

8

250,00

 

 

 

 

 

 

Trạm đo mưa tự động

Trạm

10

40,00

 

5

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thu mẫu nước

Cái

1

38,00

 

6

BQL rừng phòng hộ Khu Đông huyện Ba Tơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công cụ hỗ trợ (roi điện, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su)

Bộ

20

10,00

 

 

 

 

 

 

Roi điện

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

i cui điện

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

Súng bắn đạn cao su

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Ghe gắn máy, ca no phục vụ công tác tuần tra rừng lưu vực hồ chứa nước Nước Trong

Chiếc

2

50,00

 

7

BQL rừng phòng hộ Khu Tây huyện Ba Tơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi điện

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

i cui điện

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

Súng bắn đạn cao su

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

30,00

 

8

BQL rừng phòng hộ huyện Tây Trà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng

Bộ

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Ghe gắn máy, ca no phục vụ công tác tuần tra rừng lưu vực hồ chứa nước Nước Trong

Chiếc

2

50,00

 

9

BQL rừng phòng hộ huyện Trà bồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

 

 

 

 

Loại pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

 

 

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

15,00

 

 

 

 

 

 

Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

18,00

 

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

 

 

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

 

 

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

10

BQL rừng phòng hộ huyện Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi điện

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

i cui điện

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

Súng bắn đạn cao su

Cái

5

10,00

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng, PCCC rừng

Cái

1

30,00

 

VII

SNội vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm lưu trữ lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chỉnh lý tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đèn UV kiểm tra tài liệu (đang sử dụng Q22-Graylord của Mỹ)

Bộ

10

47,60

 

 

 

 

 

 

Máy đo độ pH (đang sử dụng 952-8100/952-1413B PEL của Châu Âu)

Bộ

5

38,00

 

 

 

 

 

 

Bàn là giấy đa chức năng (đang sử dụng 57221-Gaylord của Mỹ)

Cái

10

20,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị số hóa tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy scan tài liệu tờ rời khổ A4 + Flatbed (KODAK i2420/ Châu Á)

Bộ

10

72,00

 

 

 

 

 

 

Máy scan tài liệu + ảnh khổ A3 (KODAK i3200/ Châu Á)

Máy

5

197,40

 

 

 

 

 

 

Máy chụp ảnh

Máy

1

50,00

 

 

 

 

 

 

Máy ghi âm chuyên nghiệp

Máy

2

18,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chụp Microfilm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chụp dải Microfilm kiểm tra Sensitometer (Mỹ)

Máy

2

230,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo mật độ Densitometer (Mỹ)

Máy

2

250,00

 

 

 

 

 

 

Máy kiểm tra Microfilm (Altek 2044) (Mỹ)

Máy

2

130,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị tráng rửa Microfilm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa chất làm sạch hồ hiện (Mỹ)

Can

Nhu cầu

11,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị tu bổ phục chế tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dụng cụ tu bổ sách (đang sử dụng WS 16202060/WS13632220 - Gaylord/Mỹ)

Bộ

5

38,00

 

 

 

 

 

 

Vật liệu tu bổ phục chế tài liệu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmoplast R (31cm x 50m) (đang sử dụng 26201- Neschen/Châu Âu)

Cuộn

Nhu cầu

28,70

 

 

 

 

 

 

Giấy kizukikozo (623070R1Kizukikozu/Nhật Bản)

Cuộn

Nhu cầu

12,50

 

 

 

 

 

 

Thiết bị khử axit tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa chất khử axit Bookkeeper (Mỹ)

Bình

Nhu cầu

42,00

 

 

 

 

 

 

Giá phơi tài liệu (3 tầng) (Việt Nam)

Cái

5

20,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị phục vụ trưng bày triển lãm và tham quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ pano trưng bày cố định và tủ pano trưng bày di động

Cái

50

50,00

 

 

 

 

 

 

Màn hình cảm ứng Touch screen 100 in (CYL55/LG - Châu Á)

Cái

2

150,00

 

 

 

 

 

 

Màn hình Led cố định trong nhà P4 SMD

Cái

2

200,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống thuyết minh Tour Guide dùng cho hướng dẫn viên:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thiết bị thu

Bộ

40

10,00

 

 

 

 

 

 

- Thiết bị phát

Bộ

15

10,00

 

 

 

 

 

 

- Bộ sạc

Bộ

2

60,00

 

 

 

 

 

 

Camera quan sát khu trưng bày và ngoài trời

Bộ

50

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy tính xách tay

Cái

5

45,00

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu SONY

Cái

2

25,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị đọc tài liệu đặc biệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính hiển vi (Châu Á)

Cái

10

12,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị để chiếu phim tài liệu và hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu SONY

Máy

3

45,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị bảo quản tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá compac bảo quản tài liệu khổ A4 - với 01 khoang gồm 5 tầng ngăn giá dài 1200mm) (đang sử dụng của Fortisco Hà Lan - Malaysia)

Khoang

1.600

25,00

 

 

 

 

 

 

Các loại phụ kiện đi kèm theo hệ thống giá:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh chặn tài liệu

Cái

100

10,00

 

 

 

 

 

 

- Ngăn kéo lưu tài liệu

Cái

100

10,00

 

 

 

 

 

 

- Thanh chặn giữa khoang giá đôi

Cái

100

10,00

 

 

 

 

 

 

- Tấm trượt tham khảo tài liệu

Cái

100

10,00

 

 

 

 

 

 

- Thanh treo tài liệu

Cái

100

10,00

 

 

 

 

 

 

- Ngăn kéo lưu hiện vật

Cái

100

15,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống giá di động lưu trữ phim, ảnh - với 01 khoang gồm 5 tầng ngăn giá dài 1200mm) (Hà Lan/Malaysia)

Khoang

30

25,00

 

 

 

 

 

 

Tủ lưu tài liệu khổ A0 (1350mmD x 953mmR x 686mmC) (đang sử dụng của Fortisco - Malaysia)

Cái

32

80,00

 

 

 

 

 

 

Tủ lưu ảnh, pano, apphich (Hà Lan/Malaysia)

Chiếc

30

80,00

 

 

 

 

 

 

Máy hút ẩm (HD-192B/Harison/Thái Lan)

Cái

30

75,00

 

 

 

 

 

 

Nhiệt ẩm kế (Gaylord/Mỹ)

Cái

30

18,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống camera an ninh, theo dõi kỹ thuật và hệ thống chống đột nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu ghi hình 16 kênh IPHD

Bộ

10

30,00

 

 

 

 

 

 

Camera an ninh và theo dõi kỹ thuật

Cái

150

15,00

 

 

 

 

 

 

Switch 24 port đồng 10/100/1000M Gigabit

Bộ

10

10,00

 

 

 

 

 

 

Trung tâm báo động mở rộng

Cái

4

25,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị trung tâm dữ liệu tài liệu lưu trữ của tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị lưu điện cho trung tâm dữ liệu

Thiết bị

1

150,00

 

 

 

 

 

 

Bộ tích điện Santak 6kva

Bộ

1

50,00

 

 

 

 

 

 

Máy phát điện dự phòng cho trung tâm dữ liệu

Máy

2

100,00

 

 

 

 

 

 

Máy ch HP DL 380 Gen 9 8SFFCTO Server x1

Máy

2

150,00

 

 

 

 

 

 

Tủ Rack 42U

Cái

1

25,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống lưu trữ (HP MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage x 1)

Cái

2

400,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch loại 24/12 FC Switch x1, Cổng nối giao tiếp: HP B-series 16Gb SFP+SW XCVR x 5, Cáp truyền dữ liệu: HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl x 5.

Thiết bị

1

350,00

 

 

 

 

 

 

Card giao tiếp lưu trữ HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA x 2

Cái

2

40,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị bảo vệ mạng Firewall

Thiết bị

 

120,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch

Cái

4

16,00

 

 

 

 

 

 

Switch 24 port

Bộ

4

25,00

 

VIII

Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo vận tốc gió

Cái

1

23,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo điện trở đất

Cái

1

38,00

 

IX

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ vận hành phần mềm quản lý văn bản

Thiết bị

1

150,00

 

X

Hội Nông dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy dập mo cau, lá cây thành các loại hộp, bát, đĩa

Máy

1

450,00

 

 

PHỤ LỤC 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Theo Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức gia tối đa/01 đơn vị tài sản

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản

I

UBND huyện Sơn Tịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống máy Tamis

Bộ

1

476,00

 

 

 

 

 

 

Router Firewall Juniper

Bộ

1

95,00

 

 

 

 

 

 

Máy Server HP (ProLiant DL 360 Gen9 Server)

Cái

1

175,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống chống sét lan truyền

Cái

1

100,00

 

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu đa năng NECNP - M323XG

Cái

2

26,00

 

 

 

 

 

 

Ti vi tương tác

Cái

1

150,00

 

 

 

 

 

 

Máy phát điện Honda Elem Ex SH 400

Máy

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy ghi đĩa chuyên dụng

Máy

1

20,00

 

3

Đài Truyền thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân máy quay phim

Cái

15

17,00

 

4

UBND xã Tịnh Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyền máy chống lũ

Chiếc

1

100,00

 

 

 

 

 

 

Súng hơi cay

Cái

3

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy phát điện

Cái

4

40,00

 

 

 

 

 

 

Máy định vị

Cái

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Bộ loa di động

Bộ

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu

Máy

1

30,00

 

5

UBND xã Tịnh Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dàn loa âm thanh hội trường

Bộ

1

100,00

 

6

UBND xã Tịnh Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS gamin 78 S

Máy

1

12,00

 

8

UBND xã Tịnh Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ truyền thanh không dây

Bộ

15

60,00

 

 

 

 

 

 

Loa phóng thanh

Cái

30

24,00

 

 

 

 

 

 

Máy quay phim

Máy

1

20,00

 

9

UBND xã Tịnh Trà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghe thuyền chống lũ

Cái

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Bộ loa di động

Bộ

1

10,00

 

II

UBND huyện Nghĩa Hành

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ sao lưu dữ liệu hệ thống cửa

Bộ

1

195,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị mạng Lan

Hệ thống

1

37,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống cắt lọc sét cho hệ thống máy chủ

Hệ thống

1

59,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống xếp hàng, lấy số tự động

Hệ thống

1

148,00

 

 

 

 

 

 

Bộ phận một cửa tại UBND xã thuộc huyện Nghĩa Hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ sao lưu dữ liệu hệ thống cửa

Bộ

1

125,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống cắt lọc sắt cho hệ thống máy chủ

Hệ thống

1

59,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống xếp hàng, lấy số tự động

Hệ thng

1

148,00

 

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống máy Tamis

Bộ

1

476,00

 

 

 

 

 

 

Router Firewall Juniper

B

1

95,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống chống sét lan truyền

B

1

100,00

 

III

UBND huyện Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng HĐND và UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ HP DL 380 G9 CTO

Thiết bị

1

100,00

 

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thng Tabmiss

Hệ thống

1

260,00

 

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử

Bộ

1

116,00

 

IV

UBND huyện Minh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thng máy Tabmis

Hệ thống

1

476,00

 

 

 

 

 

 

Router Firewall Juniper

Bộ

1

95,00

 

 

 

 

 

 

Máy Server HP (HP ProLiant DL360 Gen 9 Server)

Máy

1

175,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống chống sét lan truyền

Hệ thống

1

100,00

 

2

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ HP (ProLiant DL360 Gen10 Server)

Máy

1

200,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống mạng lan

Hệ thống

1

100,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống chống sét lan truyền

Hệ thống

1

100,00

 

3

Văn phòng Huyện Ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống mạng khối đảng

Hệ thống

1

300,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống mạng Internet

Hệ thống

1

100,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thng chng sét lan truyền

Hệ thống

1

100,00

 

4

Trạm Khuyến Nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu và màn chiếu

Bộ

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh dùng chụp hình làm tư liệu

Máy

1

20,00

 

 

 

 

 

 

Máy tỉa cành chuyên dùng

Máy

1

36,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo độ PH

Máy

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy phun thuốc sát trùng

Máy

1

35,00

 

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy phát điện

Máy

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Bộ loa thùng

Bộ

2

30,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống mạng lan

Hệ thống

1

50,00

 

 

 

 

 

 

Máy Scan 2 mặt, tốc độ cao

Máy

1

25,00

 

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ đa năng

Bộ

1

80,00

 

 

 

 

 

 

Cột bóng rổ phổ thông

Cột

1

52,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị khu kỹ thuật bóng đá 11 người

Thiết bị

1

40,00

 

 

 

 

 

 

Khung thành bóng đá 7 người

Cái

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Bộ trụ bóng rổ

Bộ

1

280,00

 

 

 

 

 

 

Bộ trụ cầu lông

Bộ

6

45,00

 

 

 

 

 

 

Đàn OrganPSR-E433//y

Đàn

8

61,00

 

 

 

 

 

 

Đàn ghitar C40//02

Đàn

10

25,00

 

 

 

 

 

 

Công suất WOOD II

Công suất

2

25,00

 

 

 

 

 

 

Loa Full Bass 4 tấc + Jack Canon tín hiệu + dây tín hiệu + ổ

Loa

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Loa Full 4 Bass 4 tấc

Loa

1

13,4

 

 

 

 

 

 

Micro không dây BYMA

Micro

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Đèn Par Led 36 bóng 3w HUTO

Đèn

4

10,00

 

 

 

 

 

 

Mixer PV 14 (10 mono, 2steoreo)

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Micxer âm thanh hiệu Behringer, mode SX 2442FX, 24 input 4Bus studio/live Micxer với Xeny mic. Anh - china

Cái

1

25,00

 

 

 

 

 

 

Driverach PA + (bộ tích hợp âm thanh Equalizer, comperson, crosscver, usa

Bộ

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Công suất (đầu đẩy) hiệu Behringer model: INUKE NU6000, 6000W power Amplifier Clac D (nguồn rung) anh - china

Bộ

1

20,00

 

 

 

 

 

 

Micro không dây hiệu Sennheiser, model evolution wielessG3 Đức - china

Cái

1

20,00

 

 

 

 

 

 

Loa treo Aray 3T (1 thùng, 02 loa bass và 1 loa trép kèn) hiệu P.AUDIO. Model SN II -12MB, mic và bass, công suất 1,700W, Thailand

Bộ

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Loa fun đôi 4t hiệu BEYMA (1 thùng, 2 loa bass và 1 loa trép kèn) model 1580FE, công suất 1,400W, China

Loa

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Loa thùng SUB đôi hiệu ADMAK col 125, từ 330, công suất 2400w, china

Loa

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Loa thùng SUB đôi hiệu ADMAK col 125, từ 330, công suất 1200w

Loa

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Đèn LED 54 bóng hiệu AODY, china

Đèn

12

60,00

 

 

 

 

 

 

Đèn kỹ xảo BEM 250, china

Đèn

4

20,00

 

 

 

 

 

 

Thiết bị tiếp âm trống

Thiết bị

1

20,00

 

 

 

 

 

 

Micro dùng tiếp âm nhạc cụ dân tộc

Cái

10

10,00

 

 

 

 

 

 

Loa trang bị các phòng chuyên môn luyện tập

Cái

8

10,00

 

 

 

 

 

 

Trụ cờ

Cái

1

42,00

 

 

 

 

 

 

Bục bác

Cái

2

13,00

 

 

 

 

 

 

Bộ cồng chiêng dân tộc Cor

Bộ

1

20,00

 

 

 

 

 

 

Bộ cồng chiêng dân tộc Cadong

B

1

35,00

 

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivi tương tác

Cái

1

150,00

 

V

UBND huyện Bình Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm Khuyến nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo nồng độ oxy nước

Cái

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo nồng độ PH đất

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo nồng độ PH nước

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo độ mặn

Cái

1

15,00

 

VI

UBND huyện Lý Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

An Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy định vị cầm tay

Cái

1

15,00

 

 

 

 

 

 

Nhà bạt phòng chống thiên tai

Cái

3

15,00

 

 

 

 

 

 

Phao bè cứu sinh (10 người)

Cái

3

15,00

 

 

 

 

 

 

Hệ thống van nước DN 300

Hệ thống van nước DN 220

Cái

Cái

4

4

15,00

10,00

 

2

Phòng Văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy ảnh Compact Sony Cybershot DSC - HX90 V

Chiếc

1

10,00

 

VII

UBND huyện Mộ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Văn hóa th thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ trụ cầu lông

Bộ

2

30,00

 

 

 

 

 

 

Ghế trọng tài

Bộ

2

11,60

 

 

 

 

 

 

Đàn Yamaha PRS 970

Cái

1

35,00

 

 

 

 

 

 

Bàn bóng bàn

Cái

2

24,00

 

 

 

 

 

 

Đèn kxảo

Cái

2

40,00

 

2

Đài Truyền thanh huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đài truyền thanh huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy camera HĐ

 

 

 

 

Bộ

1

250,00

 

 

Máy Flycam

 

 

 

 

Cái

1

50,00

 

 

Bộ dựng hình

 

 

 

 

Bộ

1

150,00

 

 

Bộ sản xuất chương trình phát thanh

 

 

 

 

Bộ

1

100,00

 

 

Các Đài cơ sở:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy phát sóng FM 100 W

 

 

 

 

Hệ thống

7

47,00

 

3

Trung tâm khuyến nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo khí NH3

Máy

1

13,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo khí oxy hòa tan

Máy

1

15,00

 

4

Phòng Nông nghiệp phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy phát điện (phục vụ phòng chống lụt bão)

Máy

1

30,00

 

 

 

 

 

 

Máy đo độ ẩm hạt giống cần tây

Cái

1

14,00

 

 

 

 

 

 

Máy định vị vệ tinh cầm tay đa chức năng

Cái

1

12,00

 

 

 

 

 

 

Máy test nhanh để kiểm tra an toàn thực phẩm

Bộ

1

12,00

 

VIII

UBND huyện Tư Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đài Truyền thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy quay phim mini và một số phụ kiện đi kèm

Cái

1

20,00

 

 

 

 

 

 

Máy phát sóng FM 200 W

Cái

1

450,00

 

 

 

 

 

 

Bộ trộn âm thanh mixer

Bộ

1

10,00

 

2

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy bộ đàm VHF cố định ICOMIC-F506

Cái

1

NNC

 

 

 

 

 

 

Bộ nguồn AC/DCAST

Bộ

1

NNC

 

 

 

 

 

 

Ác quy Rocket smf N150

Cái

1

NNC

 

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy điều hòa 2 HP (phục vụ phòng máy tabmis)

Hệ thống

1,00

260,00

Hệ thống máy tabmis

Hệ thống

1

450,00

 

 

 

 

 

 

Máy điều hòa 2 HP (phục vụ cho phòng máy tamis)

Cái

2

30,00

 

 

 

 

 

Router Firewall Juniper

Cái

1

95,00

 

 

 

 

 

Bộ lưu điện (UPS)2-3KVA

Bộ

1

27,00

 

 

 

 

 

Switch Cisco Catalyst

Bộ

1

32,00

 

 

 

 

 

Máy Server

Cái

1

175,00

 

 

 

 

 

Hệ thống chống sét lan truyền

Hệ thống

1

100,00

 

 

 

 

 

Tủ jack 29U + Modem ADSL + Wifi

Cái

1

12,00

 

 

 

 

 

Bộ chuyển đổi quang điện

Bộ

1

8,00

 

 

 

 

 

Thiết bị mạng

Bộ

1

10,00

IX

UBND huyện Đức Phổ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ HPDL380 p Gen8 8

- SEF

CTO SERVER

Cái

2

286,00

 

 

 

 

 

 

KVM4Port + Monitor HPLED 19.5 + Keyboard Mouse

Cái

1

16,50

 

 

 

 

 

Thiết bị LAN

Bộ

1

52,00

 

 

 

 

 

Bộ lưu điện UPS EA TONUPS-EDX

Bộ

1

71,50

 

 

 

 

 

Hệ thống tra cứu thông tin trong ngày (thiết bị đọc mã

Bộ

1

24,86

 

 

 

 

 

Máy trạm HP Pro 3340 MT Business Desktop PC

Cái

8

147,84

 

 

 

 

 

Hệ thống Camera giám sát

Bộ

1

108,40

 

 

 

 

 

Phần mềm quản lý eOffice

Bộ

1

168,00

2

Phòng Văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loa Carvin SC x 1253 công suất 800 W

Cái

4

25,00

 

 

 

 

 

 

Âm ly công suất 3800W

Cái

2

24,00

 

 

 

 

 

Equalizer chống hú

Cái

1

35,00

 

 

 

 

 

Dây loa + Dây tín hiệu

Bộ

1

10,00

 

 

 

 

 

Micro shure không dây SM58

Cái

2

13,00

 

 

 

 

 

Ổn áp 10 KVA

Cái

1

10,00

 

 

 

 

 

Máy phát điện Honda

Cái

1

40,00

 

 

 

 

 

Bộ loa chuyên dụng Soundking

Bộ

1

25,00

3

UBND các xã, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống Đài truyền thanh

Hệ thống

1

200,00

 

 

 

 

 

 

Amm ly, tân âm

Bộ

1

50,00

 

 

 

 

 

Loa di động

Cái

1

15,00

 

 

 

 

 

Máy phát điện

Cái

1

40,00

 

 

 

 

 

Máy tăng âm Đài truyền thanh

Bộ

1

150,00