ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KHẢO SÁT, QUY HOẠCH: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCHCHUNG THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lýchi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét tờ trình số 90/TTr-KT &HTngày 01/10/2013 của Phòng Kinh tế và hạ tầng - huyện Lạc Dương và văn bản thẩmđịnh nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch số 56/SXD-KTQH ngày 17/10/2013 củaSở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ,dự toán khảo sát, quy hoạch: điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương,huyện Lạc Dương.

1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tếvà hạ tầng - huyện Lạc Dương.

2. Tổ chức tư vấn lập nhiệmvụ quy hoạch và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đức Dung.

3. Vị trí và quy mô quyhoạch:

- Vị trí: thị trấn Lạc Dương và mộtphần diện tích xã Lát, huyện Lạc Dương;

- Tổng diện tích quy hoạch:7.060,96ha.

4. Tỷ lệ quy hoạch: 1/5.000.

5.Nhiệm vụ, nội dung quyhoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo mục II văn bản thẩm định nhiệm vụ, dựtoán khảo sát quy hoạch số 56/SXD-KTQH ngày 17/10/2013 của Sở Xây dựng.

Ngoài ra, đồ án điều chỉnh quyhoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương phải phù hợp với định hướngđiều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn2050.

6. Tổng dự toán:1.872.203.000,00 đồng (một tỷ, tám trăm bảy hai triệu, hai trăm lẻ ba ngànđồng).

Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:60.525.000 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch:730.053.000 đồng;

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quyhoạch: 11.005.000 đồng;

- Chi phí thẩm định quy hoạch:51.886.000 đồng;

- Chi phí quản lý quy hoạch:48.749.000 đồng;

- Kinh phí công bố quy hoạch (dựnguồn): 19.911.000 đồng;

- Kinh phí lấy ý kiến cộng đồng dâncư (dự nguồn): 13.274.000 đồng;

- Chi phí khảo sát địa hình: 936.800.000đồng.

7. Nguồn kinh phí: thuộcnguồn vốn ngân sách tỉnh.

Điều 2.

1. Chủ đầu tư có trách nhiệmcăn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước để tổchức triển khai thực hiện.

2. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấnlập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầucủa cơ quan thẩm định tại văn bản số 56/SXD-KTQH ngày 17/10/2013; chi phí côngbố quy hoạch, chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư phải được lập, thẩm định vàphê duyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện; xác định quy mô diệntích khảo sát, cấp địa hình, diện tích thực tế có tác động trực tiếp của quyhoạch và căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Trưởng phòngPhòng Kinh tế và hạ tầng - huyện Lạc Dương và Thủ trưởng các ngành, đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến