BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ CÁC ĐỀ ÁNTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cáchhệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này:

1. Kế hoạch cải cách hệ thống thuếgiai đoạn 2011 - 2015.

2. Các đề án để triển khai thựchiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, bao gồm:

a) Đề án cải cách thể chế thuế giaiđoạn 2011 - 2020.

b) Đề án tổ chức bộ máy và pháttriển nguồn nhân lực ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020.

c) Đề án cải cách và hiện đại hóacông tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2011 - 2020.

d) Đề án đổi mới và tăng cường nănglực công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế giai đoạn 2011 - 2020.

đ) Đề án đổi mới và tăng cường nănglực công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, chế độ kếtoán thuế giai đoạn 2011 - 2020.

e) Đề án đổi mới và tăng cường nănglực công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế giai đoạn 2011 - 2020.

g) Đề án hiện đại hóa công tác quảnlý thuế trên cơ sở phát triển hệ thống công nghệ thông tin gắn với hiện đại hóahạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2011 - 2020.

h) Đề án hiện đại hóa cơ sở vậtchất ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020.

i) Đề án phát triển Trường Nghiệpvụ thuế giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính thống nhất với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trình Bộ phêduyệt dự toán kinh phí và các nguồn lực đảm bảo thực hiện Kế hoạch cải cách hệthống thuế giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lượccải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổngcục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCT (VT, CC)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn