ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔSUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNHĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1302/TTr-SCT ngày 03 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 816/TTr-VP ngày 09 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố sửa đổi,bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh ĐồngNai.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký; trong đóban hành mới 08 thủ tục; sửa đổi 03 thủ tụchành chính tại Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh (có danh mục đính kèm). Các nội dung khác của Quyết định số879/QĐ-UBND ; Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 02/8/2012vẫn giữ nguyêngiá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN