ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2162/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA ĐỊNH KỲĐƯỜNG TÀI LƯƠNG - KA CÔNG (MS: RT3-04-07-05) THUỘC DỰ ÁN PHẦN VỐN BỔ SUNG DỰ ÁNGIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liênquan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trìnhxây dựng;

Căn cứ Văn bản số 5225/BGTVT-KHĐT ngày 6/6/2013 của Bộ GTVT về việc cho phép sử dụng vốn dư sauđấu thầu Dự án GTNT3 phần vốn bổ sung để đầu tư cho các tuyến đường đã có trongdanh mục đầu tư được phê duyệt;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 85/TTr-SKHĐT ngày 08/6/2013 và đề nghị của Sở Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 1500/TTr-SGTVT ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinhtế kỹ thuật xây dựng công trình, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữađịnh kỳ đường Tài Lương - Ka Công (MS: RT3-04-07-05) thuộc dự án phần vốn bổsung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: BộGiao thông vận tải.

Cơ quan đại diện cấp tỉnh: SởGiao thông vận tải Bình Định.

3. Tổ chức Tư vấn lập Báo cáokinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế giao thông Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảogiao thông trên tuyến đường Tài Lương - Ka Công thông suốt và an toàn; phục vụphát triển kinh tế, xã hội của huyện Hoài Nhơn.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xâydựng

Trên cơ sở hiện trạng tuyến đườngTài Lương - Ka Công (đoạn Km1+820 - Km4+450), Đầu tư xây dựng tuyến đường theotiêu chuẩn đường loại A (theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 của BộGiao thông vận tải), với quy mô như sau:

- Mặt cắt ngang: Bnền =2x0,75m(lề đường) + 3,50m(mặt đường) = 5,0m

- Dốc ngang mặt đường: Imặt= 2,0%

- Dốc ngang lề đường: Ilề= 4,0%

- Độ dốc dọc lớn nhất: Imax= 10%

- Chiều dài tuyến đường đầu tư xâydựng là: 2,63Km

- Kết cấu xây dựng:

+ Đoạn Km1+820 - Km3+065 (chiều dàiL = 1,245Km): Xây dựng mới mặt đường Bê tông xi măng M250 đá 2x4, chiều dày18cm trên lớp lót bạt nhựa; tận dụng nền đường cũ lu lèn tăng cường lớn đất sátmặt đường đạt độ chặt K98, lề đường đắp đất cấp 3 đầm chặt K95.

+ Đoạn Km3+065 - Km4+450 (chiều dàiL = 1,385Km): Tận dụng nền mặt đường cũ, tiến hành san gạt mặt đường tạo độ dốcngang để thoát nước.

- Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biểnbáo, biển hiệu an toàn giao thông theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết theo hồ sơ thiếtkế bản vẽ thi công - dự toán do đơn vị tư vấn lập.

6. Địa điểm xây dựng: huyệnHoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Diện tích sử dụng đất: Xâydựng theo mặt bằng hiện trạng tuyến đường hiện có, không chiếm dụng diện tíchmới.

8. Loại, cấp công trình: Côngtrình giao thông (đường bộ), cấp III

9. Tổng mức đầu tư:

Trong đó: - Chi phí xây dựng:

- Chi phí QLDA:

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

1.822.095.000 đồng

1.613.282.000 đồng

29.528.000 đồng

134.165.000 đồng

26.137.000 đồng

18.983.000 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốnvay Ngân hàng thế giới (WB), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh(DFID) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

11. Hình thức quản lý dự án:Thực hiện theo Sổ tay điều hành và cơ chế thực hiện của dự án giao thông nôngthôn 3 (nguồn vốn vay WB/DFID).

12. Thời gian thực hiện: Năm2013-2014.

Điều 2. Chủ đầu tưcótrách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành củaNhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiệncho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN
- Lưu VT, K19. (M.10b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng