ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/1998/QĐ-UB

Hải Dương, ngày 04 tháng 09 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộvà công chức Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 79/TTLT ngày 19/9/1997 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ và công chức Nhà nước;

Theo đề nghị của ông Trưởng BanTổ chức chính quyền tỉnh Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo quyết định này bản quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nướcáp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quy chế này có hiệulực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnhchủ trì, phối hợp với sở Giáo dục - Đào tạo, sở Kế hoạch – Đầu tư, sở Tài chính- Vật giá và các ngành hữu quan tổ chức thực hiện quy chế này.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để B/c);
- Ban TCCBCP (để B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban tổ chức TU;
- Chánh, phó VP HĐND & UBND tỉnh;
- Các chuyên viên HĐND & UBND tỉnh;
- Như điều III;
- Lưu

TM. UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chiền

QUY CHẾ

ĐÀOTẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo QĐ số 2163/QĐ-UB ngày 4/9/1998 của UBND tỉnh Hải Dương)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức Nhà nước là công tác cần thiết và thường xuyên, nhằm trang bịnhững kiến thức cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý đểxây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệpvụ, trung thành với chế độ XHCN, tận tụy với công việc, có trình độ quản lý tốtđáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Nhànước, góp phần thực hiện chương trình cải cách nền hành chính Nhà nước.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức Nhà nước theo tiêu chuẩn của từng ngạch công chức và chức danh cán bộ quảnlý đã được Nhà nước ban hành để cán bộ và công chức Nhà nước hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức nhà nước còn nhằm phục vụ thi nâng ngạch khi bổ nhiệm cán bộ, công chức.Chỉ tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức đã được đào tạo.

Điều 2. Ban Tổ chức chínhquyền tỉnh là đầu mối quản lý Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức Nhà nước; chủ trì và phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố,các cơ sở đào tạo trong việc tổng hợp và xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, côngchức, cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã, phường hàng năm trình UBND tỉnh phêduyệt.

Điều 3. Cán bộ, công chứcNhà nước, cán bộ chính quyền cơ sở được cử đi học phải có trách nhiệm hoànthành nhiệm vụ học tập theo mục tiêu chương trình và nội dung học tập của cơ sởđào tạo. Khi về phải báo cáo cơ quan quản lý về kết quả học tập, các văn bằngchứng chỉ đào tạo. Thời gian đi học là thời gian được tính để nâng lương (nếukết quả học tập đạt yêu cầu trở lên).

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điều 4. Đối tượng của côngtác đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức Nhà nước của tỉnh Hải Dương baogồm: cán bộ do bầu cử, công chức hành chính; cán bộ, công chức chuyên mônnghiệp vụ; cán bộ kinh tế, quản lý kinh tế và doanh nghiệp; cán bộ chính quyềncơ sở.

- Trước mắt, 2 đối tượng chủ yếucần được ưu tiên và tập trung đào tạo, bồi dưỡng từ nay đến năm 2000 là:

- Cán bộ, công chức hành chính làmviệc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND.

- Cán bộ chính quyền cơ sở bao gồm:Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND;trưởng thôn và các chức danh cán bộ nghiệp vụ: văn phòng, tài chính, tư pháp,địa chính của xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Phân định thẩm quyềncử đi học:

a) Cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý:

- Khối Đảng, đoàn thể: Ban tổ chứcTỉnh ủy tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

- Cán bộ, công chức khối Nhà nước:Ban tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp trình thường trực Tỉnh ủy. Sau khi có Nghị quyếtcủa thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thể chế văn bản trìnhUBND tỉnh ký quyết định.

b) Cán bộ diện còn lại:

- Khối Đảng, đoàn thể: Ban tổ chứcTỉnh ủy quyết định theo phân cấp của Tỉnh ủy.

- Khối Nhà nước:

+ UBND tỉnh quyết định cử cán bộ,công chức thuộc UBND tỉnh quản lý và cán bộ đi học nâng cao trình độ từ thạc sỹtrở lên.

+ Ban Tổ chức chính quyền tỉnhquyết định cử cán bộ, công chức đi học không thuộc diện UBND tỉnh quản lý.

Điều 6. Điều kiện để xét, cửcán bộ, công chức đi học:

a) Cán bộ, công chức đi học để hoànchỉnh tiêu chuẩn ngạch bậc:

- Có thời gian công tác ít nhất là3 năm (tính từ ngày được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Nhà nước)

- Đạt yêu cầu trong kỳ thi tuyểnsinh (theo giấy báo nhập học) của các cơ sở đào tạo.

b) Cán bộ công chức đi học tập đểnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo các khóa dài hạn (chính quy hoặctại chức):

- Đã công tác 3 năm trở lên ở bậchọc trước.

- Cơ quan có nhu cầu cho đi đàotạo.

- Có đơn xin học và đạt yêu cầutrong kỳ thi tuyển (trường hợp phải thi tuyển).

- Nếu là đào tạo trên đại học (từthạc sỹ trở lên thì người xin đi học phải cam kết sau khi học xong trở lại cơquan cử đi học để làm việc ít nhất 5 năm).

c) Đối với các lớp bồi dưỡng ngắnhạn thì cơ quan có thẩm quyền theo sự phân cấp quản lý cán bộ sẽ có quyết địnhcử cán bộ, công chức đi học theo kế hoạch đào tạo hoặc công văn triệu tập củacác cơ quan đào tạo.

Cán bộ, công chức được xét cử đihọc nêu trên phải được thủ trưởng cơ quan chủ quản đồng ý và đề nghị bằng vănbản.

Điều 7. Quy trình xét, cửcán bộ, công chức đi học:

- Cơ quan cơ quan chủ quản (sở,ngành, huyện, thành phố, đảng, đoàn thể …):

+ Lập danh sách cử cán bộ, côngchức đi học gửi cho cơ quan có thẩm quyền (quy định tại diều 5) để thẩm định vàphê duyệt trước khi đi ôn thi.

+ Thông báo kết quả trúng tuyển(giấy báo nhập học …) để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử cán bộ, côngchức đi học.

- Các cơ quan chủ quản không thựchiện đúng quy trình trên thì cơ quan có thẩm quyền (quy định tại điều 5) khôngxét duyệt và ra quyết định

Điều 8. Chế độ trợ cấp chocán bộ đi học:

a) - Cán bộ, công chức thuộc Tỉnhủy, UBND tỉnh quản lý, cán bộ nằm trong quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đượchưởng các chế độ hiện hành của Nhà nước và quy định của tỉnh.

- Cán bộ, công chức Nhà nước đi họcđể hoàn chỉnh tiêu chuẩn ngạch bậc (trả nợ) hoặc có nguyện vọng đi học để cângcao trình độ được hỗ trợ một phần về kinh phí và tạo điều kiện về thời gian.

b) Đối với cán bộ chính quyền cơ sởxã, phường, thị trấn được cơ quan có thẩm quyền cử đi học được hưởng theo chếđộ hiện hành của Nhà nước và quy định của tỉnh.

c) Sở Tài chính - Vật giá cùng BanTổ chức chính quyền tỉnh căn cứ vào chế độ hiện hành của Nhà nước và thực tếcủa tỉnh xây dựng mức phụ cấp đối với người đi học trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương 3.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 9. Nội dung đào tạo bồidưỡng bao gồm:

a) Đối với cán bộ, công chức Nhànước:

- Đào tạo, bồi dưỡng về mặt lý luậnchính trị, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thườngxuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước có lập trường chính trị vữngvàng, có phẩm chất đạo đức tốt.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vềhành chính Nhà nước

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vềquản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vềcác lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng đội ngũchuyên gia giỏi có năng lực xây dựng, hoạch định, triển khai và tổ chức thựchiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình và dự áncó hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chocán bộ, công chức Nhà nước để tăng cường khả năng giao dịch, nghiên cứu tàiliệu và hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn.

- Trang bị những kiến thức cơ bảnvề tin học, sử dụng công cụ tin học phục vụ trực tiếp lĩnh vực chuyên môn.

b) Đối với cán bộ chính quyềncấp cơ sở xã, phường, thị trấn nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là:

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luậnchính trị, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

- Đào tạo, bồi dưỡng những kiếnthức cơ bản về pháp luật, về công cụ và quản lý hành chính.

c) Đối với cán bộ chuyên môn: vănphòng, địa chính, tài chính, tư pháp của xã, phường nhất thiết phải được đàotạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ bổ nhiệm khi đã được đào tạo,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 10. Đào tạo, bồi dưỡngđể thi tuyển cán bộ và công chức Nhà nước, thi sát hạch những người được tạmtuyển vào cơ quan Nhà nước trước khi được bổ nhiệm vào một ngạch công chức nhấtđịnh sẽ có quy định và hướng dẫn đối với từng đợt và từng loại.

Điều 11. Hình thức Đào tạo,bồi dưỡng:

- Cán bộ, công chức được đào tạongắn hạn, dài hạn theo các hình thức chính quy hoặc tại chức (tập trung hoặckhông tập trung). Đối với cán bộ, công chức trên 50 tuổi nói chung không ápdụng hình thức đào tạo dài hạn tập trung.

Điều 12. Hợp tác quốc tế vềđào tạo cán bộ, công chức Nhà nước phải đảm bảo tính thiết thực, nội dung sátvới yêu cầu công việc, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địaphương và phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng đối tượng.

- Việc cử cán bộ, công chức đi họcở nước ngoài phải theo đúng chế độ của Nhà nước, theo yêu cầu của địa phương.

- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh làcơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh trong việc lựa chọn cử cán bộ, công chứcNhà nước đi học ở nước ngoài.

Chương 4.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 13. Trách nhiệm của cáccơ quan tổ chức và quản lý Đào tạo, bồi dưỡng.

1- Ban Tổ chức chính quyềntỉnh:

- Điều tra thực trạng đội ngũ cánbộ, công chức Nhà nước; hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố xây dựng kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổng hợp kế hoạch, quy hoạch đàotạo, bồi dưỡng của các ngành, các huyện, thành phố

- Chủ trì phối hợp với sở Giáo dục- Đào tạo, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì và phối hợp với sở Giáodục - Đào tạo, sở Kế hoạch – Đầu tư phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức Nhà nước hàng năm cho các ngành, huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ, chínhsách; hướng dẫn tổ chức hoạt động và là đầu mối phối hợp công tác đào tạo, bồidưỡng đối với các ngành, các huyện, thành phố và hệ thống các cơ sở đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

- Cùng với Sở Tài chính - Vật giá,sở Kế hoạch – Đầu tư xây dựng định mức chi tiêu, kế hoạch ngân sách, phân bổchỉ tiêu kinh phí dành cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhànước.

- Giúp UBND tỉnh quản lý, sử dụngkinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (bao gồm cả kinh phí TW cấp vàkinh phí địa phương)

2- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Cùng với Ban Tổ chức chính quyềntỉnh, Sở Tài chính - Vật giá xây dựng kế hoạch ngân sách Đào tạo, bồi dưỡng,phân bổ chỉ tiêu Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước cho các ngành,huyện, thành phố.

3- Sở Giáo dục - Đào tạo:

- Thực hiện chức năng quản lý Nhànước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực chuyên môn,nghiệp vụ.

- Hướng dẫn các cơ sở đào tạo xâydựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước phùhợp với yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hìnhphát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

4- Sở Tài chính - Vật giá:

- Phối hợp với Ban Tổ chức chínhquyền tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng ngân sáchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chứcchính quyền tỉnh xây dựng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức Nhà nước đihọc và hướng dẫn, kiểm tra các ngành, huyện, thành phố thực hiện.

Điều 14. Trách nhiệm của cáccơ sở đào tạo

1- Trường Chính trị tỉnh cónhiệm vụ:

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chocác đối tượng được quy định trong Quyết định số 88QĐ/TW của Ban Bí thư ngày05/9/1994 và hướng dẫn số 07TC/TU ngày 28/7/1995 của Ban tổ chức trung ương,Thông báo số 29TB/TU ngày 9/9/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về mộtsố công tác của Trường Chính trị bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị,quản lý hành chính cho cán bộ, công chức Nhà nước, cán bộ lãnh đạo chính quyềncơ sở xã, phường, thị trấn v.v theo chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh giao hàng năm

- Liên kết với Học viện Chính trịQuốc gia Hồ Chí Minh, Học viện hành chính Quốc gia mở các lớp Đại học chínhtrị, Đại học hành chính theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

2) Đối với các cơ sở đào tạochuyên môn khác (trường, trung tâm)

- Tổ chức thực hiện đào tạo, bồidưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của trường, trung tâmđã được UBND tỉnh quy định và theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thứcchuyên môn, nghiệp vụ cho từng loại đối tượng cán bộ, công chức Nhà nước, chínhquyền cơ sở theo chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao hàng năm

3- Việc mở lớp đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức (cả trong và ngoài kế hoạch): các cơ sở đào tạo xâydựng kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, đối tượng, hình thức đào tạo,chuyên ngành đào tạo, bậc học, thời gian và kinh phí đào tạo gửi về Ban TCCQtỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 15.

- Khối đảng, đoàn thể: Các đơn vịlập quy hoạch, kế hoạch hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gửiBan tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp.

- Khối nhà nước: Các sở, ban,ngành, huyện, thành phố lập quy hoạch kế hoạch hàng năm về đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, gửi về Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tổng hợp.

Ban TCCQ tỉnh có trách nhiệm tổnghợp, xây dựng kế hoạch chung và phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng sát với yêucầu và khả năng thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này có hiệulực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

- Trong quá trình tổ chức thực hiệncó gì vướng mắc các đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức chính quyềntỉnh) để kịp thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.