THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2163/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2” DO LIÊN MINHCHÂU ÂU TÀI TRỢ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 8473/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt danh mục “Chương trình Hỗtrợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ với cácnội dung chính của Chương trình được nêu tại Mục 2 tại văn bản số8473/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ Tài chính đàm phán với phía EU vềHiệp định tài chính của Chương trình và trình Chính phủ phê duyệt Hiệp địnhtheo quy định.

Điều 3. Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch sử dụngkhoản viện trợ bảo đảm hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định của Việt Nam vàNhà tài trợ./

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Y tế, TC, NG;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam