ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢOHIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO ĐỢT 01 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộcận nghèo áp dụng cho giao đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng6 năm 2012 và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ giađình cận nghèo;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 930, 931/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế đợt 01 năm2013 cho 807 người thuộc hộ gia đình cận nghèo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được ngân sách Trung ương hỗ trợ100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế: UBND huyện Mường La 663 thẻ (Danh sách cụ thểdo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở).

2. Đối tượng được ngân sách Trung ương hỗ trợ70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế.

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

37

Danh sách cụ thể do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Quỳnh Nhai

10

3

Huyện Thuận Châu

6

4

Huyện Mộc Châu

44

5

Huyện Yên Châu

8

6

Huyện Mai Sơn

37

7

Huyện Sông Mã

2

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện,thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiệnhành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốcBảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 vàcác sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, VX.SN.19b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa