ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁNTHUỘC NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ TẠMDỪNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ caođược ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyếnkhích phát triển;

Căn cứ Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợưu tiên phát triển;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Tờ trình số 215/TTr-SKHĐT ngày 28/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dự án thuộcngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư

1. Về lĩnh vực công nghiệp: Ưu tiên thu hút đầu tưvào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh các dự án thuộc ngành nghề sau đây:

a) Sử dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ caođược ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Theo danh mục banhành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

c) Sản xuất vật liệu mới, các dự án tiết kiệm nănglượng, các dự án thân thiện với môi trường.

d) Đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sảnxuất sản phẩm phần cứng, phần mềm.

2. Về lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến

a) Sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường,ứng dụng công nghệ cao (đầu tư vào Trung tâm Công nghệ Sinh học Đồng Nai, Khuliên hợp công nông nghiệp Dofico và các vị trí phù hợp quy hoạch).

b) Sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi có năng suất,chất lượng cao, đảm bảo thực phẩm an toàn (đầu tư vào Khu liên hợp công nôngnghiệp Dofico và các vị trí phù hợp quy hoạch).

c) Dự án chế biến nông sản thực phẩm (đầu tư vào cáckhu công nghiệp, cụm công nghiệp có ngành nghề phù hợp, Khu liên hợp công nông nghiệpDofico).

3. Các lĩnh vực khác

a) Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư cầu, đường, cảng biển,dịch vụ logistics, thoát nước và xử lý nước thải.

b) Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: Giáo dục đào tạo,y tế, thể dục thể thao, du lịch, văn hóa kết hợp du lịch, nhà ở công nhân, dịchvụ phục vụ khu công nghiệp.

Điều 2. Ban hành danh mục dự ánthuộc ngành nghề thu hút đầu tư có điều kiện

1. Các dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư có điềukiện vào khu công nghiệp

a) Các dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư có điềukiện vào khu công nghiệp bao gồm: Dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ có côngđoạn xi mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại; dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ cócông đoạn nhuộm; dự án sản xuất phân bón (không hạn chế đối với phân bón hữucơ); sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp chế biến thủy sản; sản xuấtsơn, phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp; dự án dệt có công đoạn nhuộm.

b) Các dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư có điềukiện được quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này chỉ đầu tư vào khu công nghiệp,cụm công nghiệp có quy hoạch và báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệtphù hợp với ngành nghề.

c) Đối với dự án có công đoạn xi mạ, phun phủ, đánhbóng kim loại:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát khả năngchịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của các khu công nghiệp (KCN) sau đây đểđề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môitrường phù hợp với ngành nghề xi mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại, cụ thể: KCNLong Đức, KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 02, KCN Nhơn Trạch 6, KCN Ông Kèo, KCNAn Phước, KCN Nhơn Trạch 5, KCN Long Khánh, KCN Sông Mây, KCN Loteco, KCN ThạnhPhú, KCN Lộc An Bình Sơn, KCN Amata, KCN Nhơn Trạch 1, KCN Xuân Lộc, KCN NhơnTrạch 2 - Lộc Khang, KCN Giang Điền, KCN Dầu Giây, KCN Bàu Xéo.

- Riêng đối với dự án chuyên ngành xi mạ, chỉ chophép đầu tư thí điểm vào Khu công nghiệp Long Đức sau khi có đề án được UBNDtỉnh phê duyệt.

d) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát khả năngchịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của các khu công nghiệp sau đây để đềxuất cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môitrường phù hợp với ngành nghề sản xuất công nghiệp hỗ trợ có công đoạn nhuộm,cụ thể: KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 02, KCN Nhơn Trạch 6, KCN Ông Kèo, KCN AnPhước, KCN Long Khánh, KCN Giang Điền, KCN Lộc An Bình Sơn, KCN Nhơn Trạch 5,KCN Amata.

đ) Đối với các dự án dệt có công đoạn nhuộm: Chỉ đầutư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có ngành nghề phù hợp và ở địa bànhuyện Nhơn Trạch, cụ thể: KCN dệt may Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn02, KCN Nhơn Trạch 6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát khả năng chịutải của nguồn tiếp nhận nước thải của các khu công nghiệp này để đề xuất cấp cóthẩm quyền phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợpvới ngành nghề dệt có công đoạn nhuộm.

e) Các dự án phát sinh so với báo cáo đánh giá tácđộng môi trường của khu công nghiệp đã được phê duyệt thì phải thực hiện thamvấn ý kiến của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúngquy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy địnhvề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệmôi trường.

g) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp nhận dự ánphải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành ổn định và đạt quy chuẩnvề môi trường hiện hành.

h) Dự án phải đầu tư công trình xử lý chất thải (nướcthải, khí thải, chất thải rắn,…) đạt tiêu chuẩn theo quy định của báo cáo đánhgiá tác động môi trường được duyệt; nước thải sau khi xử lý sơ bộ phải đấu nốivào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp; đồng thời phải cógiải pháp phòng ngừa trong trường hợp hệ thống có sự cố.

i) Chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấyphép xây dựng theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giátác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

2. Dự án chế biến gỗ, dăm ván gỗ công nghiệp

a) Vị trí lập dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạchtheo Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệtQuy hoạch phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2015 vàtầm nhìn đến 2020.

b) Chủ đầu tư phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệmôi trường theo quy định hiện hành.

c) Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phốBiên Hòa, hạn chế số lượng lao động (dưới 1.000 lao động/01 dự án) đối với cácdự án thuộc ngành nghề này và chỉ được đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm côngnghiệp có quy hoạch ngành nghề phù hợp.

d) Đối với các dự án đầu tư tuyển dụng số lượng laođộng lớn (trên 1.000 lao động/01 dự án) trên địa bàn các huyện Long Thành, NhơnTrạch, Trảng Bom thì chủ đầu tư phải phối hợp với Công ty kinh doanh hạ tầngKCN, cụm công nghiệp trong việc xây dựng nhà ở cho công nhân.

đ) Các huyện còn lại: Không hạn chế số lượng lao độngvà không yêu cầu bắt buộc phải có sản xuất nguyên phụ liệu khi thu hút các dựán sản xuất gỗ.

4. Dự án sản xuất giày, may mặc

a) Địa bàn thành phố Biên Hòa: Hạn chế số lượng laođộng (dưới 1.000 lao động/01 dự án) đối với các dự án thuộc ngành nghề này vàchỉ được đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy hoạch ngànhnghề phù hợp.

b) Địa bàn thị xã Long Khánh và các huyện Long Thành,Nhơn Trạch, Trảng Bom: Không hạn chế số lượng lao động đối với các dự án thuộcngành sản xuất giày, may mặc. Tuy nhiên, chỉ cho phép thu hút đầu tư vào cáckhu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy hoạch ngành nghề này và phải gắn vớisản xuất một hoặc một số nguyên phụ liệu phục vụ ngành sản xuất giày, may mặc.Chủ đầu tư các dự án có số lượng lao động lớn (trên 1.000 lao động/01 dự án)thuộc ngành sản xuất giày, may mặc phải phối hợp với Công ty kinh doanh hạ tầngKCN, cụm công nghiệp trong việc xây dựng khu nhà ở, khu dịch vụ phục vụ côngnhân.

c) Các huyện còn lại: Chỉ cho phép thu hút đầu tư vàokhu công nghiệp, cụm công nghiệp, không hạn chế số lượng lao động và không yêucầu bắt buộc phải có sản xuất nguyên phụ liệu khi thu hút các dự án sản xuấtgiày, may mặc.

5. Dự án có phát sinh chất thải lớn

Dự án phải được lắp đặt hệ thống quan trắc tự độngcác chất gây ô nhiễm và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao SởTài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy mô chất thải của dự án thuộc đối tượngphải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên vàMôi trường để các chủ dự án tổ chức thực hiện.

6. Dự án kinh doanh về mặt hàng gas

a) Vị trí lập dự án kinh doanh phải phù hợp với quyhoạch theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửađổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyhoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh ĐồngNai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

b) Chủ đầu tư phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệmôi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

7. Dự án kinh doanh hoạt động vũ trường: Chỉ giảiquyết đăng ký doanh nghiệp hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư khi vị trí cơ sởkinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động vũ trường phù hợp với nội dung quyđịnh tại Quyết định 3630/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Đề ánquy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm2020.

Điều 3. Ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề tạm dừng thu hút đầu tư

1. Các dự án thuộc ngành nghề dừng thu hút đầu tư gồm:

a) Sản xuất giấy, bột giấy từ nguyên liệu thô;

b) Chế biến tinh bột sắn;

c) Chế biến mủ cao su chưa sơ chế;

d) Sản xuất hóa chất cơ bản;

đ) Nhà máy thuộc da, sơ chế da, sơ chế và nhuộm dalông thú (không dừng thu hút đầu tư với nguyên liệu đầu vào là da đã qua sơ chếbằng xử lý cơ học và hóa lý).

2. Tạm thời không giải quyết đăng ký kinh doanh chodoanh nghiệp hoạt động các ngành nghề này tại tỉnh Đồng Nai.

3. Đối với các ngành nghề sản xuất công nghiệp kháckhông nằm trong danh mục các dự án tạm dừng thu hút đầu tư thì được xem xétgiải quyết đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định hiện hànhđảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành nghề của khu (cụm) công nghiệp và phù hợpvới ngành nghề trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt củakhu (cụm) công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và lãnh đạo các Công ty kinhdoanh hạ tầng Khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh