ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐSỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 27tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07 tháng12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương vàChánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này41 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngtỉnh Hậu Giang, ttrong đó: 31 TTHC sửa đổi, bổ sung; 09 TTHC bổ sung mới; 01TTHC bãi bỏ

(Đính kèm danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãibỏ).

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh HậuGiang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật nhữngthủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này vào Bộ TTHC chung của tỉnh vàđăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời hạn cập nhật thủ tục hành chínhchậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnhlập danh mục TTHC của đơn vị được công bố bổ sung, đề nghị Cục Kiểm soát thủtục hành chính cho nhập TTHC vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quanban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhâncó liên quan thực hiện TTHC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cơ quan Báo, Đài đóng trên địa bản tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.HK
D\2011\TTHC

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh