ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/QĐ-UBND

Phú thọ, ngày 08 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀNQUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚTHỌ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tửngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luậtgiao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhluật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứngthực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tạiTờ trình số 15 /TTr-STTTT ngày 22/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với chứngthư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc BanCơ yếu Chính phủ cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2.Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông thực hiện trách nhiệm quản lý thuê bao theo đúng quy định tại Thông tư số05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về cung cấp, quản lý vàsử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho các cơ quan thuộchệ thống chính trị và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như
Điều 3;
- TT:Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh (để BC);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để BC);
- CT, các PCT.UNBD tỉnh;
-Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT,VX4 (50b).

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh