UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2167/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1527/2001/QĐ-UBND NGÀY 12/7/2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU12 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1680/1999/QĐ-UB NGÀY 10/9/1999

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Điều 10Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Kiểm travà xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điệnthoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trongcác cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chínhtrị - xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số: 77/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2007 về kết quả rà soát văn bản về lĩnh vực thực hành tiếtkiệm chống lãng phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số: 1527/2001/QĐ-UBND ngày 12/7/2001 của Uỷ ban nhândân tỉnh về việc sửa đổi Điều 12 Quyết định số: 1680/1999/QĐ-UB ngày 10/9/1999,do ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quantham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá Điều 4 Quy định về tiêuchuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di độngđối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số:78/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ); hướng dẫn cácsở, ngành, huyện, thị xã, các tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởngcác Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT TQ và các tổ chức Đoàn thể tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Phòng khối nội dung;
- Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ;
- Lưu: VT, MHoà, 150b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức