ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2168/QĐ-SXD

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ TOÁN BỔ SUNG THEO CÔNG VĂN SỐ 920/BXD-KTXD NGÀY 25/5/2010 CỦA BỘ XÂYDỰNG

Hạngmục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Dự án ĐTXD: Khu nhà ởsinh viên tại Thành phố Thanh Hoá

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HOÁ

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầutư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

Căn cứ Nghị định của Chínhphủ số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình:

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dungcủa Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫnmột số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế,chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tưxây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhậpthấp;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-UB ngày 23/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dựán đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-SXD ngày 21/12/2009 của Giám đốc sở Xây dựng Thanh Hoá về việc phê duyệt thiết kếbản vẽ thi công và dự toán chi tiết hạng mục Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầngkỹ thuật phụ trợ.

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 27/2009/TCXD ngày 28/12/2009 giữa Ban quản lý các dự án công trình xây dựng –Sở xây dựng Thanh Hoá với Tổng Công ty cổ phần xây dựng Thanh Hoá về việc thicông xây dựng hạng mục Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộcdự án ĐTXD Khu nhà ở sinh viên tại Thanh phố Thanh Hoá.

Căn cứ công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh xây dựng công trìnhtheo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010.

Xét tờ trình số: 208/BQL-KTGS ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ban quản lý các dự án công trình xây dựng về việcxin phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 920/BXD-KTXD ngày25/5/2010 của Bộ xây dựng đối với hạng mục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầngkỹ thuật phụ trợ thuộc dự án ĐTXD Khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1:Phê duyệt Dự toánđiều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xâydựng đối với hạng mục: Nhà ở sinh viên bốn tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợthuộc dự án ĐTXD Khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá, với những nộidung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔSUNG:

1. Điều chỉnh, bổ sung theo Côngvăn 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dựtoán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010.

II. DỰ TOÁN VÀ NGUỒN VỐN:

1. Dự toán:

- Đơn giá dự toán tính theo đơngiá xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt công bố kèm theo công văn số: 5254/UBND-CN và 5255/UBND- CN ngày 07/12/2007.

- Cơ cấu dự toán theo thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tưxây dựng công trình; Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắpđặt công bố kèm theo văn bản số 1776; 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xâydựng; Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình áp dụng theo Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của bộ xây dựng.

- Thuế VAT theo thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thi hành một sốđiều của luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa luật thuế GTGT.

+ Giá trị dự toán trình duyệt bổsung là: 468.926.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi támtriệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Trong đó:

- Chi phí bổ sung theo công văn920/BXD-KTXD = 446.958.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án = 7.504.425đồng

- Chi phí kiểm toán = 1.671.623đồng

- Chi phí phê duyệt quyết toán =1.045.882 đồng

(Giá trị dự toán điều chỉnh, bổsung phần nhân công và máy thi công sau khi phê duyệt được giảm giá theo tỷ lệgiá trúng thầu và được bổ sung vào giá gói thầu)

2. Nguồn vốn:

Vốn trái phiếu chính phủ đầu tưtheo kế hoạch.

Điều 2: Giao cho Ban quảnlý các dự án công trình xây dựng tổ chức đúng các quy định hiện hành của Nhànước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký.

Trưởng Ban quản lý các dự áncông trình xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở tài chính
- Lưu VT,BQL(02)
(H9.10)

GIÁM ĐỐC
Trần Hoà