UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt mức thu phí và giá dịch vụ bến xe khách của

Công ty bến xe khách Hải Phòng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐ-BT ngày 27/4/1992 cùa Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) qui định về công tác quản lý giá;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 143/TT-TCVG ngày 23/10/2000 và đề nghị của Sở Giao thông Công chính và Công ty Bến xe khách, Hải Phòng tại tờ trình số 91/CTBX ngày 19/7/2000 về việc xin phê duyệt mức thu phí, lệ phí và giá dịch vụ bến xe khách của Công ty Bến xe khách Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Duyệt mức thu phí và giá phí dịch vụ Bến xe khách của Công ty Bến xe khách Hải Phòng với nội dung sau đây:

1. Phí xe qua bến:

Chỉ thu một lần khi xe có khách rời bến.

a) Đối với xe chở khách liên tỉnh:

- Loại xe có trên 35 ghế đến 50 ghế: 30.000 đồng/chuyến

- Loại xe có trên 24 ghế đến 35 ghế: : 21.000 đồng/chuyến

- Loại xe có từ 12 ghế đến 24 ghế: : 12.000 đồng/chuyến

- Loại xe dưới 12 ghế: 5.000 đồng/chuyến

a) Đối với xe chở khách nội tỉnh:

- Loại xe có trên 35 ghế đến 50 ghế: 15.000 đồng/chuyến

- Loại xe có trên 24 ghế đến dưới 35 ghế: : 10.000 đồng/chuyến

- Loại xe dưới 24 ghế: : 5.000 đồng/chuyến

2. Giá dịch vụ bán vé:

a) Đối với xe chở khách nội tỉnh:

- Cự ly từ 200km đến 400km: 2000đồng/vé

- Cự ly dưới 200 km: 1000đồng/vé

b) Đối với xe chở khách chạy nội tỉnh:

- Cự ly từ 30 km trở lên: 500đồng/vé

- Cự ly từ dưới 30 km: 200đồng/vé

3. Giá dịch vụ coi xe chở khách qua đêm:

- Xe từ 30 ghế trở lên: 7000đồng/vé

- Xe dưới 30 ghế: 5000đồng/vé

Điu 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá và Sở Giao thông Công chính hướng dẫn Công ty Bến xe khách thực hiện chế độ quản lý thu, nộp và sử dụng khoản thu nói trên theo đúng quy định quản lý tài chính của Nhà nước.

Điu 3. Các Ông, (Bà), Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Giao thông Công chính, Giám đốc Công ty Bến xe khách Hải Phòng và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng