UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1680/1999/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Điều 10, Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 77/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2007 về kết quả rà soát văn bản về lĩnh vựcthực hành tiết kiệm chống lãng phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 1680/1999/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 1999 củaUBND tỉnh về việc ban hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dokhông còn phù hợp với Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quanhướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TU, HĐNDtỉnh;
- UBMT TQ và các tổ chức Đoàn thể tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản – BTP;
- TT Công báo, TTLT tỉnh;
- Như­ Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các phòng khối nội dung;
- L­ưu: VT,MHoà, 150bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức