UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHQUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮKLẮK ĐẾN NĂM 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đôthị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số10/2010/ TT-BXD ngày 11tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ củatừng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnhQuy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025;

Xét đề nghị của UBNDthành phố Buôn Ma Thuột tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 07/7/2014 về việc banhành Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn MaThuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạchchung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Điều2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giaothông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, SởCông Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phốBuôn Ma Thuột, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thưòng trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-30).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2014 quản lý theo Quy hoạch chung Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đến 2025