NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2007

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, viên chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam

_____________________

Tổng giám đốc ngân hàng phát triển việt nam

Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 9/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-NHPT ngày 30/3/2007 của Ngân hàng Phát triển về việc Quy định Bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đề nghị của Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán, kho quỹ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Quyết định:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, viên chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quy định

Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc

 của cơ quan và cán bộ, viên chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam

( Ban hành kèm theo Quyết định số 217/ QĐ-NHPT

ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam )

---------------------------------------------------

Điều1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc áp dụng cho đơn vị và CBVC thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây viết tắt là NHPT).

2. Trang thiết bị và phương tiện làm việc của các đơn vị và cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) theo quy định này bao gồm: bàn, ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, tủ trưng bày, giá đựng công văn, giá đựng tài liệu, bộ bàn ghế họp, tiếp khách; thiết bị văn phòng: máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định; trang thiết bị cho phòng họp, phòng hội trường cơ quan: bàn ghế, thiết bị âm thanh, máy chiếu và các trang thiết bị khác.

3. Đối với hệ thống mạng vi tính của cơ quan (máy chủ và các thiết bị kèm theo), trang thiết bị điện (điều hoà, quạt, đèn thắp sáng và các thiết bị điện khác có liên quan).... không thuộc tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị theo quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc trang bị

1. Đáp ứng nhu cầu làm việc cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có chất lượng tốt, sử dụng lâu, bền, tiết kiệm, có hiệu quả. Đảm bảo từng bước hiện đại hóa công sở.

2. Mức kinh phí mua sắm, số lượng trang thiết bị và phương tiện làm việc theo các phụ lục ban hành kèm theo quy định này là mức tối đa áp dụng cho phòng làm việc được trang bị mới; các đơn vị chỉ thực hiện mua sắm mới những trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc phải thay thế do hư hỏng, thanh lý.

3. Đối với trang bị thiết bị và phương tiện làm việc của CBVC hiện đang sử dụng so với tiêu chuẩn, định mức:

3.1. Đối với CBVC đã được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc vượt số lượng so với tiêu chuẩn, định mức tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này:

Nếu số lượng vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không vượt giá trị (đã mua sắm trước thời gian ban hành Quy định này) thì vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi thanh lý, nhưng khi mua sắm mới phải đúng tiêu chuẩn định mức quy định;

Nếu số lượng và giá trị đều vượt so với tiêu chuẩn, định mức quy định thì số lượng vượt điều chuyển sang cho CBVC còn thiếu.

3.2. Đối với CBVC đã được trang bị đủ số lượng thiết bị và phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn, định mức quy định nhưng vượt giá trị (đã mua sắm trước thời gian ban hành Quy định này) thì được tiếp tục sử dụng.

3.3. Đối với CBVC đã được trang bị, nhưng còn thiếu số lượng thiết bị và phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn, định mức quy định thì căn cứ vào khả năng nguồn vốn và nhu cầu thực sự cần thiết từng bước trang bị thêm bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

3.4. Trường hợp CBVC đã được trang bị đủ số lượng thiết bị và phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn, định mức quy định nhưng giá trị thấp hơn so với quy định thì sử dụng đến khi thanh lý, sau đó mới mua sắm thay thế theo quy định.

4. Trường hợp CBVC thay đổi, luân chuyển công tác giữa các bộ phận trong đơn vị thì vẫn tiếp tục sử dụng trang thiết bị và phương tiện hiện có, không mua sắm mới. Đối với cán bộ được đề bạt mà trang thiết bị và phương tiện làm việc còn thiếu so với tiêu chuẩn định mức quy định, sẽ thực hiện trang bị từng bước bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

5. Về trang bị thêm trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết ngoài tiêu chuẩn, định mức quy định cho CBVC: căn cứ tính chất đặc thù của các vùng miền và yêu cầu công việc của một số CBVC trong đơn vị; Thủ trưởng đơn vị đề xuất trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trang bị thêm một số trang thiết bị và phương tiện làm việc ngoài tiêu chuẩn, định mức quy định cho CBVC đơn vị mình, bảo đảm nguyên tắc công khai, tiết kiệm, có hiệu quả.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc

1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của CBVC NHPT thực hiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của đơn vị (tính cho một phòng làm việc) thuộc và trực thuộc NHPT thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Quy định này.

Điều 4.Trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các phòng sử dụng chung

Trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các phòng sử dụng chung của cơ quan, gồm bàn ghế, tủ, thiết bị âm thanh và các trang thiết bị khác (nếu có) để trang bị cho phòng họp, phòng tiếp khách, phòng hội trường, phòng thường trực, phòng lưu trữ, kho quỹ… được thực hiện như các quy định hiện hành của NHPT.

Điều 5. Quản lý, sử dụng trang thiết bị và phương tiện làm việc

1. Trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và CBVC trong hệ thống được mua sắm, quản lý và sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của NHPT và tiêu chuẩn, định mức tại các phụ lục kèm theo Quy định này.

2. Nghiêm cấm việc trao đổi, tặng, biếu, cho, đối với tổ chức và cá nhân; trang bị tại nhà riêng cho cá nhân (trừ điện thoại công vụ); cho thuê, cho mượn, điều chuyển giữa các đơn vị khi chưa được phép của Tổng Giám đốc.

3. CBVC được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị và phương tiện làm việc phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn bảo đảm sử dụng lâu bền, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Mua sắm, thanh lý trang thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định hiện hành của NHPT.

Điều 6. Bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật

Trường hợp CBVC thực hiện không đúng Quy định này gây lãng phí sẽ chịu hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo Quyết định số 121/QĐ-NHPT ngày 30/3/2007 về việc Quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của NHPT.

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị và cán bộ, viên chức

1. Văn phòng, Ban Quản lý tài sản và Xây dựng cơ bản nội ngành, Trung tâm Công nghệ thông tin căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình rà soát trang thiết bị phương tiện làm việc hiện có của cơ quan và CBVC thuộc NHPT, tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định việc điều chuyển, mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc cho Hội Sở chính hoặc toàn hệ thống bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; bảo đảm mẫu mã, chất lượng, tiện ích trong sử dụng.

2. Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh trong phạm vi quyền hạn của mình về quản lý tài sản; thực hiện rà soát, điều chuyển, quyết định mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về Quyết định của mình. Đối với những tài sản, thiết bị mua sắm tập trung (thiết bị tin học, phương tiện đi lại…) thực hiện theo Quy định của Tổng Giám đốc .

3. Ban Kiểm tra nội bộ thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện trang bị phương tiện làm việc trong toàn hệ thống.

4. Ban Tài chính Kế toán, kho quỹ bảo đảm nguồn vốn cho việc mua sắm trang bị phương tiện làm việc trong toàn hệ thống; thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị và phương tiện làm việc theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu để xảy ra sai phạm, thiệt hại, thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Quang Dũng