ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2, ĐIỀU 1,QUYẾT ĐỊNH SỐ 2043/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản phápquy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phânchia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia một sốkhoản thu từ năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 14/10/2013của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia một số khoản thu từnăm 2013 như sau:

“2. Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: phân chia cho ngânsách cấp xã hưởng 100%”;

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyếtđịnh số 2043/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh không trái với Quyết địnhnày vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởngCục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Huế,các thị xã, các huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thựchiện Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu