UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2171/QĐ-UBND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀUỶ QUYỀN CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUYHẠI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyênvà Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấpphép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1457/TNMT-CTR ngày 27 tháng 02 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 307/TTr-SNV ngày 16 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay uỷ quyền choGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấyphép quản lý chất thải nguy hại.

Điều 2. Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nội dung được uỷ quyền tại Điều 1của Quyết định này theo đúng các quy định của pháp luật về việc cấp, gia hạn,điều chỉnh và thu hồi Giấy phép quản lý chất thải nguy hại.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Uỷban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân