ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THU HÁI BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU - CƠ HỘI CHOCÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI THU NHẬP THẤP SỐNG PHỤTHUỘC VÀO TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VÙNG ĐỆM KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂNLẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý vàsử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số: 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thihành Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Cam kết tài trợ củaTổ chức Traffic International tại Việt Nam ngày 24/9/2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Tờ trình số: 330/TTr-SKH &ĐT ngày 22/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án“Thu hái bền vững nguồn tài nguyên dược liệu - cơ hội cho công tác bảo tồn vàphát triển của các cộng đồng người thu nhập thấp sống phụ thuộc vào tài nguyênrừng tại vùng đệm Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn,tỉnh Bắc Kạn” với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Thu hái bền vữngnguồn tài nguyên dược liệu - cơ hội cho công tác bảo tồn và phát triển của cáccộng đồng người thu nhập thấp sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng tại vùng đệmKhu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chứcTraffic International tại Việt Nam.

3. Cơ quan phê duyệt dự án: Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

4. Cơ quan chủ quản dự án: Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Chủ dự án: Chi cục Kiểm lâmtỉnh Bắc Kạn.

6. Cơ quan phối hợp thực hiện:Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn.

7. Địa điểm thực hiện dự án:Bảy thôn thuộc vùng đệm Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện ChợĐồn gồm: Thôn Nà Dạ, Bản Tưn, Bản Eng và Bản Khang thuộc xã Xuân Lạc; ThônKhuổi Kẹn, Kéo Nàng và Phja Khao thuộc xã Bản Thi.

8. Thời gian thực hiện dự án:Từ tháng 7/2013 - 6/2014.

(Từ tháng 7/2013 chủ dự án phốihợp với nhà tài trợ thực hiện các bước lập dự án, chuẩn bị hồ sơ dự án.)

9. Mục tiêu và kết quả chủ yếucủa dự án:

9.1. Mục tiêu:

Dự án này nhằm tiếp nối cáchoạt động của dự án được tài trợ bởi Quỹ đối tác các hệ sinh thái trọng yếu(CEPF) theo Quyết định số: 119/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh về việcphê duyệt nội dung văn kiện dự án “Phát triển mô hình thu hái cây thuốc tựnhiên một cách bền vững thông qua việc ứng dụng các tiêu chí Fairwild ở ViệtNam” trên địa bàn vùng đệm Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyệnChợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp tục giúp người dân tại cáccộng đồng dân tộc thiểu số có thu nhập thấp và phụ thuộc vào tài nguyên rừngtại vùng đệm của Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn tăngthu nhập thông qua việc bán các sản phẩm dược liệu được thu hái từ tự nhiên.Bên cạnh đó, dự án sẽ chú trọng hơn vào việc tăng số lượng các hộ hưởng lợi vànhóm người thu mua các sản phẩm dược liệu tại thị trấn Bằng Lũng, huyện ChợĐồn. Thông qua các hoạt động này sẽ góp phần tích cực trong việc bảo tồn nguồntài nguyên dược liệu và tính đa dạng sinh học tại khu vực.

9.2. Kết quả chủ yếu của dự án:

- Điều tra chuỗi thị trường cho05 - 06 loài (các loài dự kiến đánh giá là: Chè dây, Giảo cổ lam, Thiên niênkiện, Cẩu tích và Bách bộ; tìm khách hàng tiềm năng có cam kết lâu dài với sảnphẩm Sa nhân và Thảo đậu khấu).

- Lập bản đồ phân bố của cácloài dược liệu trong địa bàn dự án.

- Nâng cao ý thức người dân:Giúp người dân hiểu và thực hiện thu hái bền vững nhằm bảo vệ nguồn tài nguyêndược liệu trong khu vực; ngăn chặn việc khai thác tài nguyên dược liệu một cáchquá mức tại khu vực.

- Tìm khách hàng tiềm năng cókhả năng hợp tác với cộng đồng người dân địa phương trên địa bàn dự án.

- Tạo ra nguồn thu nhập ổn địnhcho người dân nhằm hạn chế việc chặt phá rừng bừa bãi.

- Tổ chức 01 cuộc tham quan họctập kinh nghiệm của một mô hình trồng cây dược liệu.

10. Tổng vốn thực hiện dự án:30.500 USD tương đương với 642.940.000 VND trong đó:

- Vốn viện trợ PCPNN: 30.500USD tương đương với 642.940.000 VND.

- Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâmtỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành và yêu cầucủa bên tài trợ.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chicục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, Thủ trưởng cácđơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí