NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐIĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG,CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 06/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các Tổ chức tíndụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cánhân tại tổ chức tín dụng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụChính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cánhân theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 nhưsau:

1. Mức lãi suất tối đa áp dụng đốivới tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)là 0,25%/năm.

2. Mức lãi suất tối đa áp dụng đốivới tiền gửi của cá nhân là 0,75%/năm.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2014 và thay thế Quyết định số 497/QĐ-NHNN ngày17 tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suấttối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ củatổchức, cá nhân tại tổ chứctíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằngđô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợphết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửitheo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánhtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồngthành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến