UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/QĐ-UBND

Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 986/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2008 vàGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1150/TTr-NNPTNTngày 26 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Vị trí,chức năng:

Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước và thanh tra chuyên ngànhvề bảo vệ thực vật.

Chi cục Bảovệ thực vật chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở; đồng thời, chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bảo vệ thực vật.

Chi cục Bảovệ thực vậtcó tư cách pháp nhân; có trụ sở, có tài khoản và con dấuriêng.

2. Nhiệmvụ và quyền hạn:

a) Tham mưuGiám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảoquyết định, chỉ thị về lĩnh vực bảovệ thực vật; xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạnvà dài hạn về bảo vệ thực vật trong phạm vi toàn tỉnh theo chủ trương, chínhsách của ngành, của tỉnh.

b) Thực hiệnđiều tra, dự tính dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của nhữngsinh vật gây hại chính trên một số cây trồng chủ yếu; thông báo kịp thời tìnhhình diễn biến của sinh vật gây hại. Đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện phápkỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật.

c) Tổ chứcvà thực hiện công tác kiểm dịch thực vật địa phương, bao gồm:

- Công táckiểm dịch thực vật nội địa;

- Công táckiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu địa phương qua các cửa khẩu biên giới theo ủyquyền của Cục Bảo vệ thực vật;

d) Tổ chứcvà quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật bảo quản tại địa phương.

đ) Quản lýnhà nước về bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh (bao gồm việc kinh doanh và sử dụngthuốc bảo vệ thực vật) theo quy định của pháp luật.

e) Cấp vàthu hồi chứng chỉ hành nghề và buôn bán, sản xuất, gia công, sang chai, đónggói thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong công tác bảo vệ thực vậttheo quy định.

ê) Tập huấn,bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách và các văn bản quảnlý nhà nước về bảo vệ thực vật. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sáchpháp luật của Nhà nước về bảo vệ thực vật; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyênmôn, nghiệp vụ chuyên ngành về bảo vệ thực vật cho các đối tượng liên quan.

g) Tham mưuGiám đốc Sở và UBND tỉnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật;chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các đề tài, dự án về bảo vệ thực vật trên địa bàntỉnh. Khảo sát, thực nghiệm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức chuyển giao kếtquả nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong bảovệ thực vật. Tổ chức thu thập và quản lý thông tin khoa học công nghệ chuyênngành bảo vệ thực vật; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật bảo vệ thực vật theo quyđịnh chung của Nhà nước.

h) Trực tiếpquản lý chỉ đạo Trạm bảo vệ thực vật các huyện, các chốt kiểm dịch bảo vệ thựcvật trong tỉnh; chỉ đạo công tác chuyên môn, theo dõi, giám sát hoạt động mạnglưới bảo vệ thực vật cấp xã thông qua Trạm bảo vệ thực vật.

i) Thanhtra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ thực vật của các cơ quan, tổchức, cá nhân liên quan; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thựcvật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo theo thẩm quyền.

k) Hướng dẫn,thẩm định, trả lời kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký quảng cáo hàng hóa tronglĩnh vực bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địabàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra, kiểm tra việc quảng cáohàng hoá trong lĩnh vực mình quản lý.

l) Trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạchngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồnkinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản củanhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy địnhcủa pháp luật.

m) Thực hiện mộtsố nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 2.Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạoChi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cụctrưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt độngcủa Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trướcpháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cụctrưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày03/12/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức,viên chức.

2. Các tổchức thuộc Chi cục:

a)Các phòng thuộc Chi cục:

-Phòng Hànhchính - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật;

- Phòng Thanh tra phápchế.

b) Các đơn vị trực thuộcChi cục:

- Các Trạm bảo vệ thực vật huyện,thành phố;

- Trạm Kiểm dịch thựcvật nội địa;

- Trạm Kiểm dịch thựcvật cửa khẩu.

Các Trạm có: Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, chuyênviên, kỹ thuật viên và có con dấu để giao dịch.

Chi cục trưởngcó trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, các Trạm trực thuộc,quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục trình Giám đốc Sở phê duyệt.

3. Biên chế các phòng thuộc Chi cục là biên chếhành chính nhà nước; biên chế của các Trạm thuộc Chi cục là biên chế sự nghiệpđược UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 14/9/1996 của UBND tỉnh về việc đổi tên vàchuyển đầu mối quản lý các đơn vị quản lý nhà nước và sự nghiệp thuộc các ngànhnông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cụcbảo vệ thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND thành phố Huế và các huyện;
- Các PCVP và CV: NN;
- Lưu VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện