NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐIĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍNDỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 07/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất đối vớitiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửibằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày17 tháng 3 năm 2014 như sau:

1. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửikhông kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm.

2. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi cókỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân vàTổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày29 tháng 10 năm 2014 và thay thế Quyết định số 498/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 3 năm2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối vớitiền gửi bằng đồng Việt Nam củatổ chức, cánhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tạiThông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam cókỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này cóhiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạnđã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy địnhtại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chínhsách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giámđốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủtịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến