ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘIVỤ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chínhphủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạchrà soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Văn bản số 515/STP-KSTTHC ngày 02/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương ánđơn giản hóa 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi quản lýnhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ dựthảo văn bản thực thi ngay phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đượcthông qua tại Điều 1 Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành có liên quan trong việc thực thi Quyếtđịnh này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhvà các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

PHỤ LỤC

PHƯƠNGÁN ĐƠN GIẢN HÓA 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC PHẠMVI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

I. BA (03) THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Đề nghị tặng Bằng khen của UBNDtỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc cơquan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị tặng Bằng khen của UBNDtỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đốitượng không phải nộp ngân sách nhà nước;

- Đề nghị tặng Bằng khen của UBNDtỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đốitượng phải nộp ngân sách.

1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Nội dung:

- Gộp 03 thủ tục này thành 01 thủtục: Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", Bằng khen Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

- Thay thế các mẫu đơn đang sử dụngbằng Mẫu số 01, Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Sửa đổi thời gian thực hiện TTHC:Trước đây không quy định thời gian thực hiện, nay sửa thành 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Lý do:

- Do trình tự thực hiện, số lượnghồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả thực hiện, căn cứ pháp lý của 03 TTHC nàygiống nhau, chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ và đối tượng thực hiện;

- Do trước đây các TTHC mày khôngquy định rõ thời gian thực hiện.

2. Lợi ích của việc đơn giảnhóa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđối tượng thực hiện TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC.

- Rút gọn TTHC, quy định rõ thờigian thực hiện.

3. Phương án thực thi: GiaoSở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, công bố thủ tục hành chính theo nội dung sửa đổi trên.

II. NĂM (05) THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Đề nghị công nhận danh hiệu Chiếnsỹ thi đua cấp tỉnh cho đối tượng phải nộp ngân sách.

- Đề nghị công nhận danh hiệu Chiếnsỹ thi đua cấp tỉnh cho đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước.

- Đề nghị tặng Cờ "Xuất sắctrong phong trào thi đua" của UBND tỉnh cho đối tượng thuộc cơ quan Trungương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị tặng Cờ "Xuất sắctrong phong trào thi đua" của UBND tỉnh cho đối tượng phải nộp ngân sách.

- Đề nghị tặng Cờ "Xuất sắctrong phong trào thi đua" của UBND tỉnh cho đối tượng không nộp ngân sách.

1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Nội dung:

- Gộp 05 thủ tục này thành 01 thủtục: Xét tặng Cờ thi đua của tỉnh, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấptỉnh";

- Thay thế các mẫu đơn đang sử dụngbằng Mẫu số 01, Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Sửa đổi thời gian thực hiện TTHC:Trước đây không quy định thời gian thực hiện, nay sửa thành: Tối đa 05 ngày làmviệc, sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua.

b) Lý do:

- Do trình tự thực hiện, cách thứcthực hiện, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả thực hiện, căn cứ pháplý của 05 TTHC này giống nhau chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ và đối tượngthực hiện;

- Do trước đây các TTHC này khôngquy định rõ thời gian thực hiện.

2. Lợi ích của việc đơn giảnhóa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđối tượng thực hiện TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC.

- Rút gọn TTHC, quy định rõ thờigian thực hiện.

3. Phương án thực thi: GiaoSở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, công bố thủ tục hành chính theo nội dung sửa đổi trên.

III. SÁU (06) THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Đề nghị tặng thưởng Huân chươngcho tập thể, cá nhân (có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị) thuộc đối tượngnộp ngân sách.

- Đề nghị phong tặng (truy tặng)Anh hùng lao động cho tập thể, cá nhân thuộc đối tượng không nộp ngân sách nhànước.

- Đề nghị phong tặng (truy tặng)Anh hùng lao động cho tập thể, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp ngân sách.

- Đề nghị phong tặng (truy tặng)Anh hùng lao động cho tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địabàn tỉnh.

- Đề nghị tặng thưởng Huân chươngcho tập thể, cá nhân (có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị) thuộc đốitượng không phải nộp ngân sách.

- Đề nghị tặng thưởng Huân chươngcho tập thể, cá nhân (có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị) thuộc cơ quanTrung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Nội dung:

- Gộp 06 thủ tục này thành 01 thủtục: Đề nghị Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng lao động,Huân chương các loại về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

- Thay thế các mẫu đơn đang sử dụngbằng Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 04, Mẫu số 05 (ban hành kèm theo Thông tư số02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Sửa đổi thời gian thực hiện TTHC:Trước đây không quy định thời gian thực hiện, nay sửa thành: Thời gian trình hồsơ lên Trung ương, tối đa 05 ngày làm việc sau khi Hội đồng Thi đua - Khenthưởng tỉnh họp, xét duyệt và có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, thông qua.

b) Lý do:

- Do trình tự thực hiện, cách thứcthực hiện, đối tượng thực hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả thực hiện, căn cứpháp lý của 06 TTHC này giống nhau chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ và số lượnghồ sơ;

- Do trước đây các TTHC này khôngquy định rõ thời gian thực hiện.

2. Lợi ích của việc đơn giảnhóa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđối tượng thực hiện TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC.

- Rút gọn TTHC, quy định rõ thờigian thực hiện.

3. Phương án thực thi: GiaoSở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, công bố thủ tục hành chính theo nội dung sửa đổi trên.

IV. HAI (02) THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Đề nghị tặng thưởng (truy tặng) Huânchương cho tập thể, cá nhân người nước ngoài.

- Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởngHuân chương, phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủtặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất (đượctrình theo thủ tục đơn giản)

1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Nội dung:

- Gộp 02 thủ tục này thành 01 thủtục: Đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng chuyên đề, độtxuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân ngườiViệt Nam ở nước ngoài.

- Thay thế các mẫu đơn đang sử dụngbằng Mẫu số 06, Mẫu số 08 (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Sửa đổi thời gian thực hiện TTHC:Trước đây không quy định thời gian thực hiện, nay sửa thành: Thời gian trình hồsơ lên Ban Thi đua - Khen thưởng, Bộ Nội vụ tối đa 05 ngày làm việc sau khi cóý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

b) Lý do:

- Do trình tự thực hiện, cách thứcthực hiện, đối tượng thực hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả thực hiện, căn cứpháp lý của 02 TTHC này giống nhau, chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ và số lượnghồ sơ;

- Do trước đây các TTHC này khôngquy định rõ thời gian thực hiện.

2. Lợi ích của việc đơn giảnhóa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđối tượng thực hiện TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC.

- Rút gọn TTHC, quy định rõ thờigian thực hiện.

3. Phương án thực thi: GiaoSở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, công bố thủ tục hành chính theo nội dung sửa đổi trên.

V. BA (03) THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Đề nghị khen thưởng thi đua theođợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân thuộc đối tượng nộp ngânsách.

- Các hình thức khen thưởng chuyênngành, khen thưởng theo chính sách của tỉnh, của bộ, ngành Trung ương.

- Đề nghị tặng Bằng khen của UBNDtỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trình theo thủ tục đơngiản)

1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Nội dung:

- Gộp 03 thủ tục này thành 01 thủ tục:Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, độtxuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân ngườiViệt Nam ở nước ngoài.

- Thay thế các mẫu đơn đang sử dụngbằng Mẫu số 07, Mẫu số 08 (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Sửa đổi thời gian thực hiện TTHC:Trước đây không quy định thời gian thực hiện, nay sửa thành: 03 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với khen thưởng đột xuất; 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với khen thưởng phong trào theo đợt, chuyênđề.

b) Lý do:

- Do trình tự thực hiện, cách thứcthực hiện, số lượng hồ sơ, đối tượng thực hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quảthực hiện, căn cứ pháp lý của 03 TTHC này giống nhau chỉ khác nhau về thànhphần hồ sơ;

- Do trước đây các TTHC này khôngquy định rõ thời gian thực hiện.

2. Lợi ích của việc đơn giảnhóa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđối tượng thực hiện TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC.

- Rút gọn TTHC, quy định rõ thờigian thực hiện.

3. Phương án thực thi: GiaoSở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, công bố thủ tục hành chính theo nội dung sửa đổi trên.

VI. BA (03) THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GỒM:

- Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chínhphủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho tập thể,cá nhân phải nộp ngân sách.

- Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chínhphủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho tập thể,cá nhân không phải nộp ngân sách.

- Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chínhphủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho tập thể,cá nhân thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Nội dung:

- Gộp 03 thủ tục này thành 02 thủtục:

+ Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chínhphủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vềthành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

+ Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chínhphủ tặng Cờ thi đua.

- Thay thế các mẫu đơn đang sử dụngbằng:

+ Mẫu số 01, Mẫu số 02 (ban hànhkèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)đối với thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đuatoàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích thực hiện nhiệm vụ chínhtrị;

+ Mẫu số 01 (ban hành kèm theoThông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) đối với thủtục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

- Sửa đổi thời gian thực hiện TTHC:

+ Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chínhphủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vềthành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trước đây không quy định thời gianthực hiện, nay sửa thành: Thời gian trình hồ sơ đề nghị Chính phủ khen thưởngtối đa 05 ngày làm việc, sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp, xétduyệt;

+ Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chínhphủ tặng Cờ thi đua: Trước đây không quy định thời gian thực hiện, nay sửathành: Thời gian trình hồ sơ đề nghị Chính phủ tặng cờ tối đa 05 ngày làm việc,sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp, xét duyệt;

- Sửa đổi số lượng hồ sơ là: 05 bộ(bản chính) đối với cả 2 TTHC này.

b) Lý do:

- Do trình tự thực hiện, cách thức,đối tượng thực hiện, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả thực hiện,căn cứ pháp lý của 03 TTHC này giống nhau chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ;

- Do trước đây các TTHC này khôngquy định rõ thời gian thực hiện.

2. Lợi ích của việc đơn giảnhóa:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cácđối tượng thực hiện TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC;

- Rút gọn TTHC, quy định rõ thờigian thực hiện.

3. Phương án thực thi: GiaoSở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, công bố thủ tục hành chính theo nội dung sửa đổi trên.