UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Sáp nhập Trường trung học sư phạm vào Trường cao đẳng sư phạm

thành Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 255/CT ngày 21/8/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức sắp xếp lại mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, và Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trường trung học sư phạm Hải Phòng vào Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng thành Trường cao đẳng sư phạm đa cấp, đa hệ, gọi tắt là Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo, dự toán cấp 1, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố.

Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các ngành có liên quan của Thành phố.

Chức năng nhiệm vụ của Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng quy định như sau:

+ Chức năng:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng; dưới trình độ cao đẳng; liên kết với các trường đại học, cao đẳng khác để đào tạo bồi dưỡng giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thành phố.

+ Nhiệm vụ :

- Đào tạo giáo viên cho các cấp học, bậc học : giáo viên trung học cơ sở có trình độ cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học, mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học mầm non có trình độ trung học sư phạm.

- Hợp đồng đào tạo với các trường đại học, cao đẳng để mở đại học sư phạm ngoại ngữ, văn, toán ... đại học sư phạm giai đoạn 1, giáo viên nhạc họa, thể dục...

- Bồi dưỡng cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Nghiên cứu một số chuyên đề khoa học giáo dục phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thành phố.

+ Tổ chức bộ máy, biên chế của Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng:

- Ban giám hiệu có : Hiệu trưởng, 3 đến 4 Phó hiệu trưởng.

- Bốn phòng : Phòng Tổ chức-chính trị, phòng Đào tạo và quản lý nghiên cứu khoa học, phòng Hành chính quản trị-y tế, phòng Tài vụ.

- Bẩy khoa : khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, khoa Ngoại ngữ, khoa thể dục - nhạc - họa, khoa tiểu học, khoa mầm non, khoa quản lý đào tạo đại học,

- Hai tổ : Tổ chính trị, Tổ tâm lý giáo dục hoc.

- Ba trường thực hành: Trường thực hành trung học cơ sở, Trường thực hành tiểu học, Trường thực hành mầm non.

+ Biên chế của Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng được tạm giữ nguyên biên chế do UBND thành phố đã giao cho 2 trường trước lúc sáp nhập là 310 người cho năm học 1997-1998.

Điều 2. Qui định trách nhiệm:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ tì việc tiến hành sáp nhập Trường trung học sư phạm Hải Phòng vào Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng thành Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng; chỉ đạo 2 trường tiến hành kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, nghiên cứu bố trí sắp xếp cán bộ cho Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng đảm bảo đúng chế độ chính sách hiện hành, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Thủ trưởng các ngành chức năng của Thành phố có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn, tạo điều kiện cho Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng sớm hoạt động ổn định, có hiệu quả.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ngành có liên quan của thành phố, Hiệu trưởng Trường trung học sư phạm, Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng