THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2174/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC DỰ ÁN DO BỘ LAO ĐỘNG HOA KỲ TÀI TRỢ THÔNG QUA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ(ILO)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờtrình số 9088/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ kỹthuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ởViệt Nam” do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế(ILO) với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

Chủ Dự án: Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

2. Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ việc phòng ngừa vàgiảm thiểu lao động trẻ em của Việt Nam. Thông qua mục tiêu này, dự án sẽ gópphần giúp Việt Nam thực hiện các cam kết theo như Tuyên bố của ILO đã đượcthông qua tại Hội nghị lao động Quốc tế vào ngày 18 tháng 6 năm 1998 về cácnguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.

3. Các kết quả chính của Dự án:

a) Luật pháp và các chính sách liên quan tới laođộng trẻ em được rà soát bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới phù hợp với các camkết quốc tế mà Việt Nam đã hoặc sẽ tham gia; định kỳ tổ chức các đối thoạichính sách với các đối tác trong nước và quốc tế để chuẩn bị cho việc Việt Namgia nhập và thực hiện các cam kết quốc tế.

b) Năng lực của các cơ quan Việt Nam và các tổ chứcliên quan trong việc xác định và giải quyết vấn đề lao động trẻ em được nângcao.

c) Tiến hành các nghiên cứu, đánh giá sâu và thuthập số liệu về nhận thức của các đối tượng liên quan, nguy cơ và thực trạnglao động trẻ em tại địa bàn dự án.

d) Nhận thức về lao động trẻ em, các mối nguy hiểmliên quan và quy định cấm lao động trẻ em được nâng cao trong tất cả các tầnglớp xã hội.

đ) Các mô hình can thiệp lồng ghép theo vùng địa lývà theo lĩnh vực nghề nghiệp nhằm ngăn ngừa và đưa trẻ em tránh khỏi các nguycơ hoặc các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất được xây dựng, thực hiện và lưutrữ thành tư liệu để chuẩn bị cho việc mở rộng ở phạm vi lớn hơn.

4. Thời gian thực hiện: 60 tháng, kể từ khi Dự ánđược phê duyệt.

Địa bàn thực hiện: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,An Giang và các địa phương khác.

5. Tổng hạn mức vốn của Dự án: 9.200.000 USD:

a) Vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ Bộ Lao độngHoa Kỳ tài trợ thông qua ILO: 8.000.000 USD.

b) Vốn đối ứng: 25 tỷ đồng (tương đương 1.200.000USD), trong đó:

- Hiện vật tương đương 8,5 tỷ đồng (tương đương400.000 USD).

- Tiền mặt 16,5 tỷ đồng (tương đương 800.000 USD).

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách trungương.

- Vốn đối ứng bằng tiền mặt do cơ quan chủ quản tựbố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộixây dựng văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt, ký với nhà tài trợ vàtriển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm sử dụngviện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam