BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BÁO CẢNG THỦY NỘI ĐỊA AN LONG TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông Đường thủy nội địa được công bố kèm theo Lệnh của Chủ tịch nước số 12/2004/LCTN và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Văn bản số 402/BGTVT-VT ngày 20/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận vị trí xây dựng cảng thủy nội địa An Long tại Km 12 + 850 bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải đến 3.000 tấn;

Xét Tờ trình 767/CĐTNĐ-PCVT &ATGT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng thủy nội địa An Long trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài của Công ty Cổ phần thực phẩm An Long;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố cảng thủy nội địa An Long trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau:

1. Tên cảng: Cảng thủy nội địa An Long.

2. Vị trí: Tại Km 12 + 850 bờ trái sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

3. Chủ cảng: Công ty Cổ phần thực phẩm An Long:

a) Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Giang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

b) Số điện thoại: 072 3726 222; Fax: 072 3726 220

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1100814572 đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2010 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

5. Cảng thuộc loại: Cảng hàng hóa.

6. Vùng đất cảng: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 722774 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 16 tháng 9 năm 2011.

7. Kết cấu công trình cảng: Theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình cầu cảng 3.000T An Long ngày 15 tháng 5 năm 2012 và bản vẽ hoàn công công trình, cụ thể như sau:

- Chiều dài bến tính từ hai trụ neo là 100m;

- Sàn công nghệ kết cấu bê tông cốt thép trên nền cọc BTCT ƯST D500C với kích thước dài x rộng (L x B) = 12 x 6m, cao độ mặt sàn + 4,37m, cao độ đáy – 6,3m (hệ Hải đồ);

- 01 cầu dẫn dài 13,5m, nối bờ với sàn công nghệ;

- 02 trụ va kích thước 5 x 6 x 2,5m;

- 02 trụ neo kích thước 4 x 4 x 2,5m bằng cọc BTCT D500C, D600C;

- Hệ thống thiết bị lắp đặt trên cảng bao gồm: 02 bộ đệm chống va tàu và 06 bích neo 30 tấn.

8. Vùng nước cảng: Theo Bình đồ vùng nước sau khi xây dựng cầu cảng do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Thạch thiết lập tháng 5 năm 2012.

- Có chiều dài dọc sông 100m;

- Chiều rộng 25m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

9. Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng đường ống để chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm dạng lỏng từ tàu lên các bồn chứa ở trên bờ và ngược lại.

10. Cảng có khả năng tiếp nhận được tầu biển Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải đến 3.000 tấn.

11. Cấp kỹ thuật: Cảng cấp I.

12. Vùng đón trả hoa tiêu: Khu vực đón trả hoa tiêu Vũng Tàu.

Điều 2. Trong quá trình khai thác Công ty Cổ phần thực phẩm An Long có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

Điều 3. Cảng Vụ Đường thủy nội địa khu vực III chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An, Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm An Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế
- UBND và Sở GTVT tỉnh Long An;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website: Chính phủ, Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên