BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2175/QĐ-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH VÀ BẢNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THEO CƠCHẾ MỘT CỬA TẠI BHXH THÀNH PHỐ VÀ BHXH QUẬN, HUYỆN

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4857/2008/BHXH-TCCB ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Namquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hộiđịa phương;
Căn cứ Quyết định số 4969/2008/BHXH-TCCB ngày 10/11/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểmxã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ quản lý củacác phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ công văn số 4048/BHXH-TCCB ngày 30/10/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xãhội Việt Nam về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/05/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Namban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH;
Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BHXH ngày 06/5/2009 và Quyết định số 457/QĐ-BHXH ngày03/3/2010 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quyđịnh tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa” tại Bảo hiểm xã hội TP. Hồ ChíMinh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng phòng Thu; Cấp sổ, thẻ; Chế độ BHXH và Trưởngphòng Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh toàn bộnội dung các bảng kê hồ sơ giải quyết các chế độ, chính sách BHXH. Đồng thờisửa đổi; tách và bổ sung một số quy trình, bảng kê hồ sơ tại BHXH thành phố vàBHXH quận, huyện.

Điều 2. Ban hành kèm theoquyết định này là các nội dung bảng kê hồ sơ điều chỉnh, sửa đổi và các quytrình, bảng kê hồ sơ mới áp dụng tại BHXH thành phố và BHXH quận, huyện. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

Điều 3. Các Ông (Bà) PhóGiám đốc, Trưởng các phòng chức năng và Giám đốc BHXH các quận, huyện chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Tổng GĐ BHXH VN;
- Ban TC-CB BHXH VN;
- Giám đốc BHXH TP;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC-CB, Qđ2010.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỚI

QUY TRÌNH BẢNG KÊ HỒ SƠ ÁP DỤNG TẠI BHXHTHÀNH PHỐ VÀ BHXH CÁC QUẬN, HUYỆN
(Ban hành kèm theo quyết định số 2175 ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Giám đốcBảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh)

Phần 1.

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỚIBẢNG KÊ HỒ SƠ

I. ĐIỀU CHỈNH BẢNG KÊ HỒ SƠ CHẾĐỘ BHXH:

1. Tại BHXH thành phố:

- Điều chỉnh toàn bộ nội dung bảngkê hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH từ bảng kê số 601 đến bảng kê 616 (có bảngkê đính kèm).

- Tách bảng kê 601/…/CĐBHXH-OM;bảng kê 602/…/CĐBHXH-TS; bảng kê 603/…/CĐBHXH-DSPHSK thành những bảng kê riêngbiệt.

2. Tại BHXH quận, huyện:

2.1. Thay đổi số bảng kê:

- Bảng kê 611/…/CĐBHXH “Quyết toánlương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do đại lý chi trả xã, phường, thị trấn nộp”đổi thành bảng kê số 619/…/QUYETTOAN” Quyết toán lương hưu, trợ cấp BHXH hàngtháng do đại lý chi trả xã, phường, thị trấn nộp”.

- Bảng kê 612/…/XNTC “Xác nhận trợcấp BHXH 01 lần” đổi thành Bảng kê 611/…/ “Xác nhận trợ cấp BHXH 01 lần”.

2.2. Điều chỉnh toàn bộ nội dungbảng kê hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH từ bảng kê số 601 đến bảng kê 610 và619/…/QUYETTOAN (có bảng kê hồ sơ đính kèm).

II. BỔ SUNG MỚI BẢNG KÊ HỒ SƠ:

1. Tại BHXH thành phố:

1.1. Thu, cấp sổ thẻ: Bổsung quy trình, bảng kê 314/…/SO “Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH đốivới trường hợp đã được chốt sổ, khóa sổ đến 31/12/2009”.

1.2. Chế độ BHXH: Bổ sungmới Bảng kê 617/…/CĐBHXH-PTTGSH, DCCH.

2. Tại BHXH quận, huyện các quytrình và bảng kê mới gồm:

2.1. Quy trình và bảng kê 612/CĐBHXH-OM-XNS “Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, vừa bảo lưu sổ”.

2.2. Quy trình và bảng kê 613/CĐBHXH-TS-XNS “Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa bảo lưu sổ”.

2.3. Quy trình và bảng kê 614/CĐBHXH-HUU-ĐCS “Giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đãbảo lưu sổ BHXH”.

2.4. Quy trình và bảng kê 615/CĐBHXH-HUU-ĐCS “Giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với ngườiđang tham gia BHXH”.

2.5. Quy trình và bảng kê 616/CĐBHXH-TUẤT-ĐCS “Vừa giải quyết tử tuất và điều chỉnh nhân thân đối vớingười đang làm việc bị chết”.

2.6. Quy trình và bảng kê 617/CĐBHXH-PTTGSH DCCH “Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt,dụng cụ chỉnh hình”.

2.7. Quy trình và bảng kê 618/CĐBHXH-HUONGTIEP “Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trườnghợp: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; trở về định cư hợp pháp; được Tòa ántuyên bố là mất tích trở về”.

Phần 2.

CÁC QUY TRÌNH CHI TIẾT BẢNGKÊ HỒ SƠ MỚI

I. CÁC QUY TRÌNH MỚI ÁP DỤNG TẠIBHXH THÀNH PHỐ:

1. Quy trình bảng kê 314/…/SO “Điềuchỉnh quá trình tham gia BHXH đối với trường hợp đã được chốt sổ, khóa sổ đến31/12/2009”.

Chỉ áp dụng đối với trường hợpsổ BHXH đã được cơ quan BHXH chốt sổ bảo lưu, khóa sổ đến tháng 12/09 nhưng dolỗi của đơn vị đóng sai sót: thời gian, mức đóng, thay đổi chức danh nghề…

- Thời hạn trả kết quả: 15 ngàylàm việc

Bước 1: Phòng tiếp nhận hồ sơ. Tiếpnhận hồ sơ theo bảng kê HS số 314/…/SO

- Tiếp nhận công văn đề nghị điềuchỉnh và cấp lại sổ BHXH, “Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN” (mẫu 07/SBH ), danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu03a-TBH), 03b-TBH (3 bản) và hồ sơ có liên quan.

- Cập nhật tiếp nhận hồ sơ vào phầnmềm TNHS.

- Chuyển hồ sơ cho phòng thu. Xácnhận giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

Bước 2: Phòng thu. Thời hạn07 ngày làm việc

- Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ TNHS,đối chiếu giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Căn cứ danh sách điều chỉnh laođộng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu 03a-TBH) kiểm tra, trình lãnh đạo kýcông văn đề nghị điều chỉnh và cấp lại sổ BHXH (02 bản).

- Điều chỉnh bổ sung quá trình đóngBHXH, BHTN trên mẫu 03a-TBH vào phần mềm SMS.

- Căn cứ trang 3 sổ BHXH (cũ) và03b-TBH nhập bổ sung thông tin cá nhân để in tờ bìa sổ.

- Chuyển sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờbìa, tờ rời sổ BHXH và “bản xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN” (mẫu07/SBH ), 01 công văn đề nghị điều chỉnh và cấp lại sổ BHXH và 02 bản 03a-TBH,03b-TBH (đã được lãnh đạo ký) cho phòng sổ thẻ.

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vàophần mềm SMS.

Bước 3: Phòng sổ thẻ. Thời hạn07 ngày làm việc

- Tiếp nhận hồ sơ từ phòng thu, xácnhận tình trạng hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Thu hồi sổ BHXH (cũ) hoặc tờ bìa,tờ rời, 07/SBH thực hiện trên phần mềm SMS.

- Căn cứ dữ liệu trên SMS đã đượccán bộ thu nhập điều chỉnh theo 03a-TBH trên SMS. Tiến hành đối chiếu dữ liệutrên SMS để xác nhận chốt sổ và cấp mới tờ rời sổ BHXH.

+ Trường hợp điều chỉnh dữ liệu thutừ tháng 12/2009 trở về trước của sổ BHXH (cũ) thì hủy sổ để in lại tờ bìa, tờrời sổ BHXH mới.

+ Trường hợp điều chỉnh dữ liệu thutừ tháng 01/2010 trở đi thì thực hiện in điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

- Tiến hành cập nhật dữ liệu và intờ bìa, rờ rời sổ BHXH.

- In “Bản ghi quá trình đóng BHXH,BHTN” mẫu 07-SBH mới,

- In 02 Biên bản giao nhận sổ BHXH,ký vào “Đại diện bên giao”.

- Chuyển tờ bìa sổ, tờ rời sổ BHXH,mẫu 07/SBH , 01 bản 03a-TBH, 01 bản 03b-TBH và 01 biên bản giao nhận sổ BHXH chocán bộ TNHS.

- Căn cứ danh sách sổ BHXH đã đượcchốt sổ “BL”, khóa sổ “TX” có phát sinh điều chỉnh quá trình đóng BHXH, phòngsổ thẻ đối chiếu kiểm soát việc thu hồi sổ và in lại sổ BHXH mới.

Bước 4: Phòng TNHS. Thời gian01 ngày làm việc

- Tiếp nhận hồ sơ từ phòng sổ thẻ,cập nhật vào chương trình TNHS.

- Tiến hành trả tờ bìa sổ, tờ tờisổ BHXH, mẫu 07/SBH , 01 bản 03a-TBH, và 01 Biên bản giao nhận sổ BHXH cho kháchhàng (yêu cầu đơn vị ký vào Biên bản giao nhận sổ BHXH).

2. Bảng kê 617/…/CĐBHXH-PTTGSH,DCCH: Quy trình giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụchỉnh hình:

Thời hạn trả kết quả: 15 ngàylàm việc

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.01 ngày làm việc

- Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụnglao động. Cập nhật vào phần mềm TNHS.

- Kiểm tra các hồ sơ, giấy tờ theoquy định.

- Chuyển phòng CĐBHXH.

Bước 2. Phòng CĐBHXH. 13 ngàylàm việc

1. Giải quyết hồ sơ:

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Kiểm tra danh sách đối tượng đãhưởng trợ cấp hoặc đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN.

- Kiểm tra lại hồ sơ một lần nữa.Nếu đủ thủ tục và đúng quy định thì lập quyết định hưởng trợ cấp.

- Trình lãnh đạo ký, đóng dấu. Táchghép hồ sơ.

2. Bàn giao hồ sơ:

- Cập nhật vào phần mềm giao nhậnhồ sơ trước khi bàn giao hồ sơ cho bộ phận trả hồ sơ.

- Bàn giao hồ sơ đã hoàn chỉnh chobộ phận TNHS.

Bước 3: Bộ phận trả hồ sơ và bộphận kế toán:

1. Bộ phận trả hồ sơ:

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ sau khi nhận bàn giao từ bộ phận chính sách.

- Trả hồ sơ cho khách theo phiếugiao nhận hồ sơ.

2. Bộ phận kế toán:

- Tiếp nhận hồ sơ và chi tiền theoquyết định hưởng trợ cấp.

II. CÁC QUY TRÌNH MỚI ÁP DỤNGTẠI BHXH QUẬN, HUYỆN:

1. Quy trình tiếp nhận, luânchuyển, giải quyết hồ sơ vừa giải quyết chế độ ốm đau vừa xác nhận bảo lưu sổBHXH:

- Thời hạn hoàn trả kết quả: 20ngày làm việc.

Bước 1: Bộ phận TNHS. Tiếpnhận hồ sơ theo bảng kê số 612/…/CĐBHXH-OĐ-XNS: 01 ngày làm việc

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ về sốlượng và tính hợp pháp của hồ sơ theo quy trình TNHS hồ sơ ốm đau và quy trìnhTNHS xác nhận sổ.

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vàophần mềm TNHS,

- Chuyển toàn bộ hồ sơ và sổ BHXHchưa xác nhận cho bộ phận CĐ BHXH.

Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH, bộphận cấp sổ thẻ.

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làmviệc.

1. Bộ phận Chế độ BHXH: Thời hạn10 ngày

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ,cập nhật giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Tiến hành giải quyết hồ sơ theoquy định tại quy trình (bảng kê 601)

- Sau đó chuyển sổ BHXH, kèm giấytờ có liên quan cho bộ phận Cấp sổ thẻ để xác nhận.

2. Bộ phận cấp sổ, thẻ. Thời hạngiải quyết 08 ngày làm việc.

- Tiếp nhận sổ BHXH chưa xác nhậnkèm giấy tờ có liên quan, cập nhật giao nhận trên phần mềm TNHS.

- Sau khi tiến hành xác nhận sổBHXH, trả sổ BHXH đã xác nhận cho bộ phận Chế độ BHXH.

3. Bộ phận Chế độ BHXH:

- Nhận lại sổ BHXH từ bộ phận cấpsổ thẻ, xác nhận giao nhận sổ trên phần mềm TNHS.

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cùngvới sổ BHXH đã được xác nhận cho bộ phận TNHS.

Bước 3. Bộ phận TNHS

- Tiếp nhận hồ sơ ốm đau và sổ BHXHđã xác nhận từ bộ phận Chế độ BHXH.

- Xác nhận giao nhận trên phần mềmTNHS.

- Trả kết quả cho khách hàng

2. Quy trình tiếp nhận, luânchuyển, giải quyết hồ sơ vừa giải quyết chế độ thai sản vừa xác nhận bảo lưu sổBHXH. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

Bước 1: Bộ phận TNHS. Tiếpnhận hồ sơ theo bảng kê số 613/…/CĐBHXH-TS-XNS: 01 ngày làm việc

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ về sốlượng và tính hợp pháp của hồ sơ theo quy trình TNHS hồ sơ thai sản và quytrình TNHS xác nhận sổ.

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vàophần mềm TNHS.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ và sổ BHXHchưa xác nhận cho bộ phận Chế độ BHXH.

Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH,phòng cấp sổ thẻ. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc.

1. Bộ phận Chế độ BHXH: Thời hạn10 ngày làm việc.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ,cập nhật giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Tiến hành giải quyết hồ sơ theoquy định tại quy trình (bảng kê 602).

- Sau đó chuyển sổ BHXH kèm giấy tờcó liên quan cho bộ phận cấp sổ thẻ để xác nhận

2. Phòng cấp sổ, thẻ. Thời hạngiải quyết 05 ngày làm việc

- Tiếp nhận sổ BHXH chưa xác nhận,kèm giấy tờ có liên quan. Cập nhật giao nhận trên phần mềm TNHS.

- Sau khi tiến hành xác nhận sổBHXH, trả sổ BHXH đã xác nhận cho bộ phận Chế độ BHXH.

3. Bộ phận Chế độ BHXH:

- Nhận lại sổ BHXH từ bộ phận Cấpsổ thẻ, xác nhận giao nhận sổ trên phần mềm TNHS,

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cùngvới sổ BHXH đã được xác nhận cho bộ phận TNHS.

Bước 3: Bộ phận TNHS

- Tiếp nhận hồ sơ thai sản và sổBHXH đã xác nhận từ bộ phận Chế độ BHXH,

- Xác nhận giao nhận trên phần mềmTNHS.

- Trả kết quả cho khách hàng.

3. Quy trình tiếp nhận, luânchuyển, giải quyết hồ sơ đối với sổ đã được bảo lưu vừa giải quyết chế độ hưutrí vừa điều chỉnh nhân thân sổ BHXH:

- Thời hạn hoàn trả kết quả: 20ngày làm việc.

Bước 1: Bộ phận TNHS. Tiếpnhận hồ sơ theo bảng kê số 614/…/CĐBHXH-HUU-ĐCS: 01 ngày làm việc

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ về sốlượng và tính hợp pháp của hồ sơ theo quy trình TNHS hồ sơ hưu trí (bảng kê606) và quy trình TNHS điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH (bảng kê 302).

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vàophần mềm TNHS,

- Chuyển toàn bộ hồ sơ và sổ BHXHcho bộ phận Chế độ BHXH.

Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH, bộphận cấp sổ thẻ.

Thời hạn giải quyết 18 ngày làmviệc

1. Bộ phận Chế độ BHXH: Thời hạn10 ngày làm việc

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ,cập nhật giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Chuyển sổ BHXH cùng giấy tờ liênquan đến việc điều chỉnh nhân thân cho bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Tiến hành giải quyết hồ sơ theoquy định đã nêu tại quy trình giải quyết hồ sơ hưu trí (quy trình bảng kê 606).

2. Bộ phận cấp sổ, thẻ. Thời hạngiải quyết 08 ngày làm việc.

- Tiếp nhận sổ BHXH và các giấy tờdo bộ phận Chế độ BHXH chuyển đến. Cập nhật giao nhận trên phần mềm TNHS.

- Sau khi tiến hành điều chỉnh nhânthân trên sổ BHXH (thực hiện theo quy trình bảng kê 302), trả sổ BHXH cho bộphận Chế độ BHXH

3. Bộ phận Chế độ BHXH:

- Nhận lại sổ BHXH từ phòng cấp sổthẻ, xác nhận giao nhận sổ trên phần mềm TNHS,

- Chuyển hồ sơ hưu trí đã giảiquyết cho bộ phận TNHS.

Bước 3. Bộ phận TNHS và bộ phậnKH-TC:

1. Bộ phận TNHS:

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Trả kết quả cho khách.

2. Phòng KH-TC: Bộ phận chitrả trực tiếp chi trợ cấp lần đầu (nếu có) và chi tiền cho khách phiếu hẹn.

4. Quy trình tiếp nhận, luânchuyển, giải quyết hồ sơ đối với người đang tham gia BHXH vừa giải quyết chế độhưu trí vừa điều chỉnh nhân thân sổ BHXH:

- Thời hạn hoàn trả kết quả: 20ngày làm việc

Bước 1. Bộ phận TNHS. Tiếpnhận hồ sơ theo bảng kê số 615/…/CĐBHXH-HUU-ĐCS: 01 ngày làm việc

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ về sốlượng và tính hợp pháp của hồ sơ theo quy trình TNHS hồ sơ hưu trí (bảng kê606) và quy trình TNHS điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH (bảng kê 302).

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vàophần mềm TNHS.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ và sổ BHXHcho bộ phận Chế độ BHXH.

Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH,phòng cấp sổ thẻ.

Thời hạn giải quyết 18 ngày làmviệc.

1. Bộ phận Chế độ BHXH: Thời hạn10 ngày làm việc.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ,cập nhật giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Chuyển sổ BHXH cùng giấy tờ liênquan đến việc điều chỉnh nhân thân cho bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Tiến hành giải quyết hồ sơ theoquy định đã nêu tại quy trình giải quyết hồ sơ hưu trí (bảng kê 606).

2. Bộ phận cấp sổ, thẻ. Thời hạngiải quyết 08 ngày làm việc.

- Tiếp nhận sổ BHXH và các giấy tờdo bộ phận Chế độ BHXH chuyển đến. Cập nhật giao nhận trên phần mềm TNHS.

- Sau khi tiến hành điều chỉnh nhânthân trên sổ BHXH (theo quy trình bảng kê 302), trả sổ BHXH cho bộ phận Chế độBHXH.

3. Bộ phận Chế độ BHXH:

- Nhận lại sổ BHXH từ bộ phận cấpsổ thẻ, xác nhận giao nhận sổ trên phần mềm TNHS,

- Chuyển hồ sơ hưu trí đã giảiquyết cho bộ phận TNHS.

Bước 3: Bộ phận TNHS và Bộ phậnKH-TC:

1. Bộ phận TNHS:

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Trả kết quả cho khách.

2. Bộ phận KH-TC: Bộ phậnchi trả trực tiếp chi trợ cấp lần đầu (nếu có) và chi tiền cho khách theo phiếuhẹn.

5. Quy trình tiếp nhận, luânchuyển, giải quyết hồ sơ vừa giải quyết chế độ tuất vừa điều chỉnh nhân thântrên sổ BHXH đối với người đang làm việc bị chết:

- Thời hạn hoàn trả kết quả: 20ngày làm việc.

Bước 1: Bộ phận TNHS. Tiếpnhận hồ sơ theo bảng kê số 616/…/CĐBHXH-TUAT-ĐCS: 01 ngày làm việc

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ về sốlượng và tính hợp pháp của hồ sơ theo quy trình TNHS hồ sơ tuất (bảng kê 607)và quy trình TNHS điều chỉnh nhân thân trên số BHXH (bảng kê 302).

- Cập nhật tình trạng hồ sơ vàophần mềm TNHS.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ và sổ BHXHcho bộ phận Chế độ BHXH.

Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH, Bộphận cấp sổ thẻ.

Thời hạn giải quyết 18 ngày làmviệc.

1. Bộ phận Chế độ BHXH: Thời hạn10 ngày làm việc.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ,cập nhật giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

- Chuyển sổ BHXH cùng giấy tờ liênquan đến việc điều chỉnh nhân thân cho bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Tiến hành giải quyết hồ sơ theoquy định đã nêu tại quy trình giải quyết hồ sơ tuất (quy trình bảng kê 607).

2. Bộ phận cấp sổ, thẻ. Thời hạngiải quyết 08 ngày làm việc.

- Tiếp nhận sổ BHXH và các giấy tờdo bộ phận Chế độ BHXH chuyển đến. Cập nhật giao nhận trên phần mềm TNHS.

- Sau khi tiến hành điều chỉnh nhânthân trên sổ BHXH (theo quy trình bảng kê 302), trả sổ BHXH cho bộ phận Chế độBHXH.

3. Bộ phận Chế độ BHXH:

- Nhận lại sổ BHXH từ bộ phận cấpsổ thẻ, xác nhận giao nhận sổ trên phần mềm TNHS,

- Chuyển hồ sơ tuất đã giải quyếtcho bộ phận TNHS.

Bước 3: Bộ phận TNHS và Bộ phậnKH-TC:

1. Bộ phận TNHS:

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Trả kết quả cho khách.

2. Phòng KH-TC: Bộ phận chitrả trực tiếp căn cứ quyết định tuất để chi tiền cho khách hàng (nếu có).

6. Bảng kê617/…/CĐBHXH-PTTGSH,DCCH: quy trình tiếp nhận, giải quyết trang cấp tiền muaphương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

Thời hạn trả kết quả: 15 ngàylàm việc.

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:01 ngày làm việc

- Tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

- Sau khi kiểm tra hồ sơ cán bộtiếp nhận hồ sơ nhập thông tin vào phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

- Chuyển bộ phận chính sách.

Bước 2: Bộ phận chính sách: 03ngày làm việc

- Xác nhận vào phần mềm tiếp nhậnhồ sơ.

- Kiểm tra lại hồ sơ trước khichuyển P.CĐBHXH giải quyết

Bước 3: Phòng CĐBHXH. 10 ngàylàm việc

- Lập quyết định hưởng lại, tínhtoán mức truy lĩnh nếu có.

- Trình ký, đóng dấu.

- Bàn giao 3 quyết định hưởng lạicho cán bộ BHXH quận (huyện)

Bước 4: Bộ phận chính sách: 01ngày làm việc

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Trả hồ sơ cho bộ phận TNHS.

Bước 5: Bộ phận trả hồ sơ và kếtoán

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Căn cứ quyết định chi trả trợ cấpcho người lao động.

7. Bảng kê618/…/CĐBHXH-HƯƠNGTIEP: quy trình tiếp nhận đăng ký hưởng tiếp trợ cấp hàngtháng sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc trở về nước định cư hợp pháphoặc Tòa án tuyên bố mất tích trở về.

Thời hạn trả kết quả: 10 ngàylàm việc.

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:01 ngày làm việc.

- Tiếp nhận đơn theo mẫu 13-HSB.

- Sau khi kiểm tra hồ sơ cán bộtiếp nhận hồ sơ nhập thông tin vào phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

- Chuyển bộ phận chính sách.

Bước 2: Bộ phận chính sách: 01ngày làm việc

- Xác nhận vào phần mềm tiếp nhậnhồ sơ.

- Căn cứ đơn, kiểm tra lại thángdừng trợ cấp. Chuyển P.CĐBHXH giải quyết sau khi đã kiểm tra và xác định chínhxác tháng dừng hưởng.

Bước 3: Phòng CĐBHXH. 05 ngàylàm việc

- Lập quyết định hưởng lại, tínhtoán mức truy lĩnh nếu có.

- Trình ký, đóng dấu.

- Bàn giao 3 quyết định hưởng lạicho cán bộ BHXH quận (huyện).

Bước 4: Bộ phận chính sách: 01ngày làm việc

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Căn cứ quyết định hưởng lại, báotăng danh sách chi trả tháng tương ứng.

- Lập mẫu 1a-TBH, mẫu 3a-TBH chuyểnbộ phận Thu.

Bước 5. Bộ phận Thu: 01 ngày làmviệc

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Căn cứ vào mẫu 3a-TBH do bộ phậnchính sách chuyển đến để nhập dữ liệu và lưu lại mẫu 3a-TBH.

- Chuyển mẫu 1a-TBH cho cán bộ cấpsổ, thẻ.

Bước 6: Bộ phận cấp sổ thẻ: 01ngày làm việc

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- In thẻ BHYT.

- Lưu mẫu 1a-TBH.

- Bàn giao cho bộ phận trả hồ sơ.

Bước 7: Bộ phận trả hồ sơ

- Xác nhận trên phần mềm giao nhậnhồ sơ.

- Trả thẻ BHYT theo phiếu hẹn.

Lưu ý:

- Tùy khả năng từng quận (huyện) cóthể thực hiện in thẻ BHYT ngay mà không cần hẹn ngày đến lấy thẻ.