HĐND TỈNH VĨNH PHÚC
Số: 2175/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

V/v: uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp giấy

phép hoạt động điện lực

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18-6-2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiên, trình tự và thủ tục cấp giấy phép;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 294/KT-CN ngày 18-10-2002 của sở Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho sỏ Công nghiệp cấp giấy phép hoạt dộng điên lực cho tổ chức, cán nhân hoạt động kinh doanh điện lực trên một số lĩnh vực tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2.Sở Công nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quyết định số: 27/2002/QĐ-BCN ngày 18-6-2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Công nghiệp, thủ trưởng các sỡ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cãn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hoà