UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định phối hợp trong hoạt động

đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Hải Phòng

___________________

­­­­­­­­­­­­­­­­UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài và Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế Khu công nghiệp và Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao.

Căn cứ Quyết định số 386/CP ngày 7/6/1997 và Quyết định 07/CP , ngày 16/6/1997 về việc phân cấp và Ủy quyền cấp giấy phép đầu tư cho một sổ địa phương và Ban quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp ở một số địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đẩu tư, Tổ cải cách thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định phối hợp trong hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Hải Phòng"

Điều 2: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng: Ủy ban Nhân dân Thành phố. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng