ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục hànghóa dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịchchung;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương, ban hành Mẫu đơn đăng ký hợpđồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại Tờ trình số 56/TTr-SCT ngày 27/9/2013, ý kiến của Sở Tư pháp tạiCông văn số 679/STP-KSTTHC ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theoQuyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệquyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đãđược công bố tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dântỉnh(có phụ lục kèm theo)

Điều 2.Các nội dung kháccủa thủ tục hành chính không được công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định nàythì vẫn được thực hiện theo nội dung đã được công bố tại Quyết định số892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3.Giám đốc Sở CôngThương có trách nhiệm hợp nhất nội dung đã được công bố tại Quyết định số892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và những khoản mục có nộidung sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này để niêm yết công bố cho phù hợp,đầy đủ thống nhất toàn bộ nội dung của thủ tục hành chính.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Website tỉnh;
- Phòng TH, CN-VPUBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC (68b-H).

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNGTHƯƠNG

(Banhành kèm theo Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Đắk Lắk)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng:

STT

Tên thủ tục hành chính

Được quy định tại Quyết định số

Khoản, mục có nội dung sửa đổi bổ sung

1

Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung.

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

- Khoản k. Tên mẫu đơn.

(Đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung được ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương).

- Khoản m: Căn cứ pháp lý.

(Bổ sung Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương thay thế Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

2

Thủ tục Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung.

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

- Khoản k. Tên mẫu đơn.

(Đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung được ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương).

- Khoản m: Căn cứ pháp lý.

(Bổ sung Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương thay thế Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

PHẦNII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Thủ tục Đăng ký hợp đồng theomẫu/ điều kiện giao dịch chung:

k. Tên mẫu đơn:Nội dung"Đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèmtheo Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)được sửa đổi thành:

"Đơn Đăng ký hợp đồng theomẫu, điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương) (có mẫu đơn đính kèm).

m. Căn cứ pháp lý:Quyếtđịnh số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương được sửa đổithành:

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điềukiện giao dịch chung.

2. Thủ tục đăng ký lại hợp đồngtheo mẫu/ điều kiện giao dịch chung:

k. Tên mẫu đơn:Nội dung"Đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèmtheo Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)được sửa đổi thành:

"Đơn Đăng ký hợp đồng theomẫu, điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương) (có mẫu đơn đính kèm).

m. Căn cứ pháp lý:Quyếtđịnh số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương được sửa đổithành:

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điềukiện giao dịch chung.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

(Ban hành kèm theo Thôngtư số 10/ 2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Kính gửi (2):

Tổchức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dungđề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1.Đăngký lần đầu/đăng ký lại:

2.Ápdụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:

3.Đốitượng áp dụng (4):

4.Phạmvi áp dụng (5):

5.Thờigian áp dụng (6):

II. Tổ chức,cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủcác quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theomẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêudùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cánhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoảnvi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chungvề giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xáccủa nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo (8):

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký:

(01)

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02)

- Cục Quản lý cạnh tranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(03)

Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy Chứng nhận đầu tư

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

(04)

Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

(05)

Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06)

Thời gian bắt đầu áp dụng: ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07)

Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08)

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.