UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 218-KHKT/QĐ

Hà Nội, , ngày 18 tháng 06 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 7 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸTHUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồngChính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹthuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bảy (7) tiêu chuẩn Nhà nướcvề thuật ngữ ôtô – máy kéo ; len mịn và len thảm (danh mục kèm theo) .

Điều 2: Tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệulực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hànhtrong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

K.T CHỦ NHIỆM

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Lê Khắc

DANH MỤC CÁC TIÊUCHUẨN NHÀ NƯỚC

(kèm theo quyết định số218 – KHKT/QĐ ngày 18-06-1976)

Thứ tự

Ký hiệu

tiêu chuẩn

Tên gọi tiêu chuẩn

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

phạm vi áp dụng

TCVN

1778-76

TCVN

1779 – 76

TCVN

1780 – 76

TCVN

1781 – 76

TCVN

1782 – 76

TCVN

1783 – 76

TCVN

1784 – 76

Động cơ đốt trong kiểu pít-tông Thuật ngữ

Ôtô – máy kéo. Thuật ngữ

Len mịn. Yêu cầu kỹ thuật

Len mịn. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

Len dệt thảm. yêu cầu Kỹ Thuật

Len dệt thảm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.

Len. Phương pháp thử

khuyến khích áp dụng

-nt-

Chính thức áp dụng

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

1-1-1977

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

tất cả các ngành, các địa phương có liên quan

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-