BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, TẠP CHÍ TRI THỨC THỜI ĐẠI VÀ TẠP CHÍ TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cNghị định số 1 7/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phquy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định s 1258/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2016 ban hành kế hoạch trin khai sp xếp các cơ quan báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận thuộc Cục Báo chí, Tạp chí Tri thc Thời đại thuộc Cục Xuất bản, In và Phát hành với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mục tiêu

Xây dựng một Tạp chí chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiều kỳ ấn phẩm, đa phương tiện, thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nội dung, tránh lãng phí nguồn lực.

2. Phạm vi

Trin khai thực hiện phương án nhân sự, tài chính, tài sản của các Tạp chí theo đúng lộ trình đảm bo tiết kiệm tiến tới xây dựng một cơ quan Tạp chí trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Nội dung tổ chức lại

a) Đi tên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông thành Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Chuyển Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận trc thuộc Cục Báo chí, Tạp chí Tri thức Thời đại trực thuộc Cục Xuất bn, In và Phát hành thành các n phẩm của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

b) Tiếp tục duy trì phân bổ kế hoạch ngân sách năm 2017 cho Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận, Tạp chí Tri thức Thời đại giao cho Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tchức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao về tchức bộ máy, nhân sự; kịp thời báo cáo Bộ trưng để xử lý các vấn đề phát sinh vượt thm quyền (nếu có).

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm, hướng dẫn các đơn vị liên quan thc hiện bàn giao tài chính, tài sản; bố trí trụ s, tài sản, kinh phí hoạt động trên cơ s tng hợp kế hoạch ngân sách đã được phân bổ cho Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Toàn cnh Sự kiện - Dư luận, Tạp chí Tri thức Thời đại.

3. Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tchức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của các tạp chí trc thuộc về Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

4. Tạp chí Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp trước đây của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận thuộc Cục Báo chí, Tạp chí Tri thức Thời đại thuộc Cục Xuất bản, ln và Phát hành; Tổ chức triển khai hoạt động Tạp chí có hiệu quả; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về hiệu quả, chất lượng của các n phẩm trong 01 (một) năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động và quy hoạch sp xếp lại Tạp chí theo hướng thu gọn các ấn phẩm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trường Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Tng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Tng Biên tập Tạp chí Tri thức Thời đại, Tng Biên tập Tạp chí Toàn cnh Sự kiện - Dư luận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng và các Thứ trưng;
- Lưu: VT, TCCB, D(2).

BỘ TRƯỞNG
Trương
Minh Tuấn