SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hướng dẫn viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án; báo cáo đánh giá giữa kỳ và báo cáo chuyên đề khoa học

___________________

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND , ngày 20/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh vê việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

- Hướng dẫn viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án và báo cáo đánh giá giữa kỳ.

- Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề khoa học.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

KTGỊÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Văn Dinh

HƯỚNG DẪN

Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án và báo cáo đánh giá giữa kỳ

______________________

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 218/QĐ-SKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2011)

I. Bố cục đề tài, dự án

Tùy thuộc vào từng đề tài, dự án cụ thể, thông thường bao gồm những phần chính sau: Mở đầu, tổng quan, nội dung nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận và đề nghị.

1. Mở đầu

Trình bày lý do thực hiện đề tài, dự án, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa kinh tể - xã hội, khoa học của đề tài, dự án, phương pháp nghiên cứu.

2. Tổng quan

Phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài, dự án, các tài liệu báo cáo của Sở ban ngành liên quan mật thiết đến đề tài, dự án, từ đó chỉ ra những vấn đề mà đề tài, dự án có thể kế thừa, những vấn đề cần tập trung giải quyết.

3. Nội dung nghiên cứu

Mô tả cụ thể công việc nghiên cứu khoa học dã tiến hành trong quá trình thực hiện đề tài, dự án, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm.

Với những nội dung có tính điều tra, khảo sát, thu thập số liệu: cần trình bày biểu điều tra, phương pháp tiếp cận, cách xử lý số liệu, nêu cơ sở đánh giá.

Với những nội dung cần thí nghiệm để xác định kết quả: Trình bày cách bổ trí thí nghiệm: Mô tả nội dung (đối tượng, quy mô, thời gian, địa điểm), phương pháp nghiên cứu, các chỉ tiêu theo dõi (từ bảng điều tra, khảo sát)

Xác định sản phẩm cần đạt (mẫu thiết kế, thiết bị, số liệu, số lượng, phương trình tương quan giữa các kết quả, công thức, quy trình, ...).

4. Kết quả và thảo luận

Phần thảo luận phải căn cứ trên các kết quả khảo sát hoặc thí nghiệm, đưa ra các dẫn liệu khoa học, đối chiếu với các tác giả khác có ghi trong tài liệu tham khảo để chứng minh luận cứ, khả năng áp dụng.

Mỗi nội dung nên có phần thảo luận riêng và đưa ra được kết luận của từng nội dung.

5. Kết luận và đề nghị

Trình bày cụ thể, ngắn gọn các kết luận từ những nội dung nghiên cứu, không nêu những nhận xét không từ kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án.

Phần đề nghị gồm những vấn đề cần nghiên cứu tiếp, khả năng hợp tác, cơ quan và đối tượng có thể hợp tác hoặc nhận chuyển giao.

II. Hình thức trình bày

1. Soạn thảo văn bản

Đề tài, dự án cần trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, có đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

Đề tài, dự án in một mặt trên giấy khổ A4. Đề tài, dự án sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo WinWord hoặc tương đương. Dãn dòng đặt ở chế độ 1 hoặc 1,5 lines; lề trên 2 cm, lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm, lề phải 2 cm. Số trang được đánh phía bên phải, bên dưới.

2. Lập chỉ mục

Các tiểu mục được đánh theo chữ số, nhiều nhất là 04 chữ số. Thí dụ 3.1.2.4 chỉ chương 3, mục 1, nhóm tiểu mục 2, tiểu mục 4.

3. Bảng biếu, hình vẽ, công thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, công thức, phương trình phải theo thứ tự lớn dần. Thứ tự và đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng. Thứ tự và đầu đề của hình vẽ, đồ thị ghi phía dưới hình. Thứ tự của công thức, phương trình để trong ngoặc đơn ghi phía bên phải cùng hàng. Thông thường bảng biểu nhỏ và đồ thị dựa vào số liệu của bảng biểu nên đi kèm nhau và gắn dưới hoặc giữa nội dung liên quan đến bảng và đồ thị này. Mọi bảng biểu, hình vẽ, lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ và được liệt kê trong tài liệu tham khảo. Thí dụ “Nguồn: Cục Thống kê 2006”.

4. Ký hiệu

Các ký hiệu, đơn vị tính khi xuất hiện đầu tiên trong công thức, phương trình nào thì phải được giải thích đi kèm công thức, phương trình đó. Nếu cần thiết, có thể liệt kê thành danh mục tất cả các ký hiệu và nghĩa của chúng ở phần đầu báo cáo. Các phương trình trong báo cáo cần đánh số, số để trong ngoặc đơn phía bên phải trang giấy.

5. Chữ viết tắt

Không lạm dụng quá nhiều chữ viết tắt trong báo cáo. Những cụm từ, thuật ngữ, ... khi viết tắt lần đầu tiên cần kèm theo chữ đầy đủ trong ngoặc đơn. Nếu nhiều từ viết tắt thì cần có danh mục các chữ viết tắt ở phần đầu báo cáo.

6. Tài liệu tham khảo và trích dẫn

Phần này được chú trọng nhiều ở báo cáo nghiệm thu hơn trong đề cương và báo cáo giám định. Các trích dẫn (về ý kiến, đề xuất, kết quả, ...) phải được chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo. Khi trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bổn dòng đánh máy thì sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu trích dân dài hơn thì tách phân này thành đoạn riêng, với lê trái lùi vào thêm 2 cm và không sử dụng dấu ngoặc kép. Sau đoạn trích dẫn có ngoặc vuông, trong đó ghi số thứ tự dựa vào số thứ tự trong danh mục Tài liệu tham khảo, ví dụ [10].

7. Phụ lục

Phần phụ lục bao gồm những bảng điều tra, bảng tính số liệu, mẫu biểu, hình chụp, ... cần minh họa hoặc hỗ trợ cho báo cáo. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của báo cáo. Đầu đề được đánh theo thứ tự và để phía trên của minh họa, ví dụ: Phụ lục 3. Thành phần dinh dưỡng của các nguyên liệu trong thí nghiệm xử lý bằng ozon.

(Mẫu báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án và báo cáo đánh giá giũa kỳ)

BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG KẾT ĐỀ TÀI, DỰ ÁN (ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ)

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Danh sách cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án

Thời gian thực hiện đề tài

Kinh phí được duyệt

Kinh phí đã thực hiện

Kinh phí đã cấp

Mục tiêu: (Theo đề cương đã duyệt)

Nội dung: (Theo đề cương đã duyệt)

Những nội dung thực hiện ở giai đoạn 1 (đối chiếu với hợp đồng đã ký): (dành cho báo cáo đánh giá giữa kỳ)

Công việc dự kiến

Công việc đã thực hiện

Những nội dung còn lại (tổng quát): (dành cho báo cáo đánh giá giữa kỳ)

I. Tổng quan

II. Nội dung và phương pháp

1. Tên nội dung 1

1.1. Mô tả nội dung: (đoi tượng, quy mô, thời gian, địa điếm)

1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.3. Các chỉ tiêu theo dõi (từ bảng điều tra, khảo sát)

1.4. Sản phẩm nội dung cần đạt

2. Tên nội dung 2

3. Thời gian

Tên các thí nghiệm

3.1. Thí nghiệm 1

a. Đối tượng thí nghiệm

b. Bổ trí thí nghiệm: (quy mô, thời gian, địa điểm, điều kiện thí nghiệm)

c. Phương pháp nghiên cứu

d. Các chỉ tiêu theo dõi

e. Sản phẩm nội dung cần đạt

3.2. Thí nghiệm 2

4. Tên nội dung 3

III. Kết quả và thảo luận

1. Nội dung 1

2. Nội dung 2

IV. Kết luận và đề nghị: (Tóm tắt kết quả của các nội dung đã thực hiện)

Phụ lục

Tài liệu tham khảo


(Mầu trang bìa: Mẫu này áp dụng để viết báo cáo chuẩn bị nghiệm thu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________________

(CƠ QUAN CHỦ QUẢN)

(CƠ QUAN THỰC HIỆN)

___________________

BÁO CÁO KHOA HỌC TỎNG KÉT ĐÈ TÀI, DỰ ÁN (ĐÁNH GIÁ GIỮA KỶ)

(TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN)

(TÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN)

Bình Dương, thán……./200.....

(Mầu trang bìa: Mầu này áp dụng sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

___________________________

BÁO CÁO KHOA HOC TỔNG KÉT ĐỀ TÀI, DƯ ÁN

(Đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu)

(TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN)

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký tên)

CƠ QUAN QUẢN LÝ

(Ký tên/đóng dấu xác nhận)

QUAN CHỦ TRÌ

(Ký tên/đóng dấu xác nhận)

Bình Dương, tháng …../ 200…..

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(Mẫu mục lục)

MỤC LỤC

Trang

Tóm tắt đề tài, dự án i

Mục lục ii

Danh mục các chữ viết tắt iii

Danh mục các bảng biểu iv

Danh mục các hình ảnh v

Phần I: Thông tin chung về đề tài, dự án 1

1.Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phoi hợp

Danh sách cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án

Thời gian thực hiện đề tài, dự án

Kinh phí được duyệt

Kinh phí đã thực hiện

Địa điểm, thời gian hoàn thành xây dựng báo cáo kết quả thực hiện đề tài, dự án

2. Mục tiêu (theo đề cương được duyệt)

3.Nội dung (theo đề cương được duyệt)

3.1. Nội dung thực hiện giai đoạn 1 (dành cho báo cáo đánh giá giữa kỳ)

3.2 Sản phẩm của giai đoạn 1 (dành cho báo cảo đánh giá giữa kỳ)

4. Sản phẩm của đề tài, dự án

Phần II: Báo cáo thuyết minh kết quả nghiên cứu

MỞ ĐẦU

1 Lý do thực hiện đề tài, dự án

2 Mục tiêu nghiên cứu

3 Phương pháp nghiên cứu - Nguyên, vật liệu

4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu để tài, dự án

5 Ý nghĩa kinh tế - xã hội, khoa học của đề tài, dự án

6 Bố cục của đề tài, dự án

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung 1

2.2. Nội dung 2

2.2.1 Thí nghiệm 2.1.:

2.2.2. Th í ngh iệm 2.2.:

2.3. Nội dung 3:

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nội dung 1:

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Nội dung 2:

3.2.1. Thí ngh iệm 1:

3.2.2. Thỉ nghiệm 2:

3.3.

CHƯƠNG 4: ĐÈ XUẨT

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Mâu danh sách các chữ viết tắt)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẮT

Viết tắt

Thuật ngữ- tiếng Việt

ĐC

Đối chứng

TN

Thí nghiệm

(Mầu danh sách bảng)

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

Số

Tên bảng số liệu

Trang

1

2

...

Mẩu danh sách hình)

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Số

Tên hình ảnh

Trang

1

2

(Mẫu tài liệu tham khảo)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Abe M. and al., Sequestration of holotrich protozoa in the reticulo-rumen of cattle, In : Applied Environmental Microbiology 41, 1981, 758 - 765

[2] Akin D.E., Influence of phenolic acid on rumen fungi, Agronomy journal, 1985, 77:180-182

[3] Lê Xuân Cương, Đảnh giá nguồn thức ăn, phương thức nuôi dưỡng và những vấn đề liên quan đến chăn nuơi bò sữa ở hộ gia đình, Trong: Cải tiến hệ thống nuôi dưỡng và sản xuất sữa tại các hộ chăn nuôi gia đình, 1995, 6-11

HƯỚNG DẪN

Viết báo cáo chuyên đề khoa học

____________________

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 218/QĐ-SKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2011)

I. BÌA: Trình bày theo mẫu ở phần IV.3

II. PHẦN ĐẦU BÁO CÁO: cần có các mục sau:

Mục lục

Bảng chú giải các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ

III. PHẦN CHÍNH BÁO CÁO: nên chia thành các chương, mục như sau:

1. Đặt vấn đề

Khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chuyên đề nghiên cứu. Từ đó làm nổi bật sự cần thiết phải nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.

Mục đích yêu cầu của chuyên đề: Vì chuyên đề là một nhánh của đề tài/dự án, nên mục đích yêu cầu của chuyên đề phải bám sát mục đích yêu cầu của đề tài/Dự án. Chủ nhiệm đề tài/dự án phải đề ra mục đích yêu cầu một cách cụ thể. Khi nghiệm thu sản phẩm cần đối chiếu kết quả đạt được với mục đích yêu cầu đã đề ra.

2. Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận

Đe đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, tác giả đã sử dụng những phương pháp gì trong quá trình nghiên cứu, tính phù hợp của những phương pháp đã chọn., cần nêu một cách cụ thể, tránh nêu chung chung

3. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được

3.1. Đối với chuyên đề nghiên cứu tổng quan, điều tra khảo sát cần trình bày:

Ket quả thu thập thông tin (những thông tin thu thập được phải nêu rõ nguồn cung cấp thông tin từ trực tiếp điều tra, theo niên giám thống kê, sách, báo, trang web...)

Phân tích đánh giá thông tin thu thập được

3.2. Đối với chuyên đề nghiên cứu về công nghệ (xây dựng công nghệ hoặc quy trình công nghệ) cần trình bày:

Những nội dung công việc đã thực hiện trong quá trình nghiên cứu. Đối với Dự án sản xuất thử nghiệm, phải nêu những vấn đề tồn tại của đề tài xuất xứ, kết quả nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, những vấn đề đã nghiên cứu mới nếu có.

Những thí nghiệm/thực nghiệm đã tiến hành, kết quả đạt được

Những công nghệ hoặc quy trình công nghệ xây dựng được.

Kết quả ứng dụng công nghệ hoặc quy trình công nghệ tại mô hình ứng dụng/ mô hình sản xuất thử nghiệm

Chất lượng sản phẩm đạt được so với đăng ký (ghi trong thuyết minh và hợp

đồng)

3.3. Đối với chuyên đề nghiên cứu thiết kế thiết bị

3.3.1. Bản thuyết minh cơ sở tính toán thiết kế của thiết bị, những chi tiết, cụm chi tiết chính

Cần mô tả nguyên lý, kết cấu của thiết bị, nêu bật tính mới, tính sáng tạo trong thiết kể. Nếu có thí nghiệm/thử nghiệm cần nêu phương pháp và kết quả thí nghiệm/thử nghiệm, so sánh với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đăng ký.

Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, bản thuyết minh cần nêu những vấn đề tồn tại của đề tài xuất xứ, những nội dung mà dự án đã hoàn thiện (ví dụ: Chọn vật liệu chế tạo mới, thay đổi kết cấu của máy, những cụm chi tiết hoặc chi tiết máy....). Ket quả đạt được sau khi hoàn thiện thiết kế

3.3.2. Bản vẽ thiết kế kỹ thuật

Phải vẽ theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Bản vẽ cần có tên, chữ ký của người vẽ, người kiểm tra, người duyệt

3.4. Đối với chuyên đề xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ, thiết bị của đề tài/dự án, gồm một số nội dung chính

Công nghệ, thiết bị ứng dụng tại mô hình

Tổ chức, quản lý sản xuất của mô hình (địa điểm, thời gian xây dựng và đưa mô hình vào hoạt động, hình thức tổ chức, số lượng, chất lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân được bố trí để thực hiện mô hình....)

Hoạt động của mô hình (khối lượng sản phẩm đạt được trong thời gian thử nghiệm, tình hình tiêu thụ sản phẩm...)

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qua theo dõi thực tế hoạt động của mô hình

Đánh giá chất lượng công nghệ, thiết bị

Đánh giá chất lượng sản phẩm

Từ số liệu theo dõi tại mô hình, đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật (xã hội, môi trường...)

4. Kết luận và kiến nghị

Rút ra những kết quả nghiên cứu chủ yếu mà chuyên đề đã thực hiện được. Đối chiếu với mục đích yêu cầu đề ra đã đạt được đến mức độ nào. Những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân

Nêu lên những kiến nghị có liên quan đến việc nghiên cứu của đề tài/dự án, đề xuất hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hoặc biện pháp chuyển giao cho sản xuất...

5. Tài liệu tham khảo

Sắp xếp danh mục các nguồn tài liệu và sách xuất bản đã tham khảo để thực hiện chuyên đề. Nguồn tài liệu thường được trình bày theo thứ tự sau đây:

Họ tên tác giả/nhan đề/các yếu tổ xuất bản (tên sách, tạp chí..., năm xuất bản, trang...)

Trong khi viết báo cáo, nếu nội dung liên quan đến tài liệu tham khảo thì sau nội dung đó, phải viết số thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo trong ngoặc vuông [ ]

6. Phụ lục

Những tài liệu, hình, ảnh cần thiết để làm sáng tỏ báo cáo, nếu đưa vào báo cáo sẽ nặng nề thì đưa vào phụ lục.

7. Xác nhận thực hiện chuyên đề

Cuối báo cáo chuyên đề phải có chữ ký của:

7.1. Người chủ trì thực hiện chuyên đề

7.2. Ký xác nhận báo cáo chuyên đề đạt yêu cầu của chủ nhiệm đề tài (nếu người chủ trì thực hiện chuyên đề không phải là chủ nhiệm đề tài)

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Đơn vị đo lưòng

Phải sử dụng đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam. Neu dùng đơn vị khác thì phải viết cả giá trị chuyển đổi và đặt trong dấu ngoặc ()

2. Kích thước báo cáo

Khổ giấy in báo cáo: A4 (210mm X 297mm)

Phông chữ (Font): Thống nhất dùng font Unicode Times New Roman Cỡ chữ 13

3. Trang bìa, gồm các mục sau:

Tên cơ quan chủ trì đề tài Tên đề tài

Tên báo cáo chuyên đề

Chủ nhiệm đề tài (họ tên, học hàm, học vị)

Người chủ trì thực hiện chuyên đề (họ tên, học hàm, học vị; nơi công tác)

Những người phối hợp thực hiện chuyên đề (họ tên, học hàm, học vị)

1.

2.

Nơi viết báo cáo, ngày tháng năm

Tên cơ quan chủ trì đề tài

________________________


Tên đề tài:

Tên báo cáo chuyên đề:

Chủ nhiệm đề tài (họ tên, học hàm, học vị):

Người chủ trì thực hiện chuyên đề (họ tên, học hàm, học vị; nơi công tác) Những người phối hợp thực hiện chuyên đề (họ tên, học hàm, học vị)

1.

2. ...

Nơi viết báo cáo, ngày tháng năm

V. MẪU BÁO CÁO CHUYÊN ĐÊ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIÉT MÁY (để tham khảo)

1. Mục đích yêu cầu nghiên cứu xây dựng .... (hoặc nghiên cứu hoàn thiện...) quy trình công nghệ chế tạo

2. Phương pháp nghiên cứu xây dựng ... (hoặc nghiên cứu hoàn thiện...) quy trình công nghệ chế tạo ...

3. Đặc điểm cấu tạo của thiết bị

Nêu khái quát cấu tạo, hoạt động của thiết bị, nêu tên các cụm chi tiết và các chi tiết chính, đặc biệt là các chi tiết cần xây dựng quy trình công nghệ chế tạo.

Vẽ sơ đồ cấu tạo

4. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết hoặc các cụm chi tiết

4.1. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết 1

Đặc điểm cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và hoạt động của chi tiết 1 (những vấn đề liên quan đến yêu cầu công nghệ chế tạo)

Bản vẽ thiết kế chi tiết 1

Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết 1 (gồm những nội dung chính dưới đây):

- Chuẩn bị phôi trước khi gia công

- Xác định hình dáng, kích thước chi tiết

- Các nguyên công gia công, ví dụ:

- Nguyên công cắt thép

- Nguyên công mài ...

Các nguyên công nhiệt luyện...

Các nguyên công kiểm tra chất lượng sản phẩm Trong từng nguyên công cần xác định:

- Nguyên vật liệu làm chi tiết

- Thiết bị dùng gia công nhiệt luyện

- Các công cụ gá lắp

- Dụng cụ, thiết bị dùng kiểm tra

- Yêu cầu bậc thợ chuyên môn thực hiện từng nguyên công b) Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết 2, chi tiết 3....

Nội dung quy trình cũng tương tự như quy trình công nghệ chế tạo chi tiết 1 nêu

trên

5. Kết quả thử nghiệm chất lượng chi tiết hoặc cụm chi tiết

Nêu một số nét chính về độ bền, độ tin cậy của các chi tiết đã xây dựng quy trình công nghệ chế tạo nêu trên.

6. Kết luận và kiến nghị

7. Tài liệu tham khảo

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Ngô Văn Dinh